Warunki handlowe ezaufany.pl

Warunki ogólne

Potwierdzenie i umowa z warunkami handlowymi

Operator serwisu https://www.ezaufany.pl/ (dalej "Serwis")

VERIFY EU s.r.o.; Siedziba firmy: : Hviezdoslavova 197, Nižná 027 43 -Słowacja, NIP : SK2121688778

(zwany dalej "operatorem") wyświetla informacje o usługach zarejestrowanych partnerów (zwanych dalej "partnerem"), a także dane ich firmy, które przechowuje w swojej bazie danych. Partnerzy pojawiają się na stronie w odpowiedniej kategorii. Strukturę kategorii określa operator. Operator zastrzega sobie prawo do rozszerzania lub modyfikowania jakichkolwiek informacji partnera w celu wiarygodnego przedstawienia partnera oraz zapewnienia aktualności wyświetlanych danych. Na stronie partnera, na której wyświetlane są dane i recenzje partnera, operator umieszcza link do strony partnera i zapewnia, że ​​użytkownicy serwisu mogą w niego kliknąć.Operator świadczy usługę na warunkach umownych (zwanych dalej "warunkami") określonych w niniejszej umowie rejestracyjnej. Rejestrując się w systemie operatora, partner akceptuje te warunki. W przypadku, gdy partner nie zgadza się z warunkami lub którąkolwiek z części niniejszych warunków, rejestracja może nie zostać przeprowadzona, a partnerowi nie przysługuje prawo do korzystania z usług operatora.2. Rejestracja partnera

a) Partner rejestruje się w systemie wypełniając i wysyłając formularz rejestracyjny na stronie https://www.ezaufany.pl/zakaznik/zregovat

b) W przypadku poprawnego wypełnienia i wysłania formularza rejestracyjnego i naciskając przycisk "Zarejestruj się!" Operator powiadamia partnera pocztą elektroniczną o wpisie do bazy danych partnera, który partner musi potwierdzić, w przeciwnym razie nie nastąpi spełnienie warunków umowy.

c) Partner musi zalogować się do systemu administracyjnego na stronie https://www.e-zaufany.pl/zakaznik/zeregovat i podać wymagane dane. Partner musi aktualizować te informacje. W przypadku jakiejkolwiek zmiany zobowiązany jest do niezwłocznego poprawienia danych w systemie. Partner na żądanie operatora musi uzupełnić brakujące dane potrzebne do rejestracji lub fakturowania.

d) Operator ma prawo odmówić świadczenia usługi komukolwiek bez podania przyczyny.

3. Zaktualizuj plikiW przypadku jakiejkolwiek zmiany partner zobowiązany jest do niezwłocznego poprawienia danych w systemie. Partner na żądanie operatora musi uzupełnić brakujące dane potrzebne do rejestracji lub fakturowania.

4. Programy dla sklepów internetowych

W celu przeglądania usług partner ma możliwość wyboru spośród następujących programów: https://ezaufany.pl/stranka/7-ppc-programi-e-overenys

5.Status konta

Status konta może być monitorowany przez partnera w systemie administracyjnym po zalogowaniu.Odnowienie jak również zakup licencji odbywa się w systemie administracyjnym partnera za pośrednictwem formularza elektronicznego. Partner wybiera licencję z oferty. Po wysłaniu formularza zamówienia system operatora w systemie administracyjnym wyśle ​​zamówienie na jego e-mail rejestracyjny w postaci faktury wstępnej/proforma/ z danymi do faktury gotowymi do natychmiastowej płatności. Płatności można dokonać przelewem na konto operatora lub wpłacając gotówkę na konto operatora zgodnie z wyświetlanymi informacjami rozliczeniowymi. Po wpłaceniu kwoty na konto operatora licencja zostanie udostępniona partnerowi w ciągu 7 dni roboczych z odpowiednim bonusem, o ile został uzgodniony. Następnie operator wyda elektroniczną fakturę na podstawie danych w systemie administracyjnym i przesyła na adres e-mail partnera. Wszystkie ruchy na jego koncie mogą być monitorowane przez partnera w systemie administracyjnym.Partner może wykorzystać swoje konto do opłacenia każdej innej płatnej usługi świadczonej przez operatora.

6. Zmiana warunków

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków. Po każdej takiej zmianie operator opublikuje zmienione warunki na swojej stronie.

W ten sposób informuje partnera o tej zmianie. Nowe zmienione warunki wejdą w życie automatycznie po opublikowaniu na stronie. W przeciwnym razie warunki nie mogą ulec zmianie, chyba że obie strony podpiszą pisemną umowę. Dalsze korzystanie z usług po opublikowaniu zmienionych warunków na tej stronie internetowej potwierdza zgodę partnera na nowe warunki.

7. Zmiana usług

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia dowolnej usługi lub części usługi, bez prawa partnera do zwrotu opłaty za usługę. Operator przekaże partnerowi maksymalną ilość informacji o takiej zmianie lub wypowiedzeniu, o ile jest to możliwe w danych okolicznościach.

8. Hasło i bezpieczeństwo

Dostęp partnera do systemu administracyjnego jest możliwy tylko po wprowadzeniu prawidłowego loginu i hasła do systemu. Obowiązkiem partnera jest zapewnienie, że dane te są odpowiednio chronione, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do nich. W przypadku nadużycia, podejrzenia nadużycia, kradzieży lub podejrzenia kradzieży hasła, partner musi natychmiast zgłosić ten fakt operatorowi.

9. Własność

1. Akceptując niniejsze warunki, partner udziela operatorowi wszelkich praw do publikacji każdej dostarczonej treści, tekstów, znaków towarowych, nazw handlowych, wykazów. Jednocześnie partner jest odpowiedzialny za posiadanie uprawnień do używania znaków towarowych i marek, których nie jest właścicielem. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek spory wynikające z nieuprawnionego naruszenia praw autorskich.

2. Partner przyznaje operatorowi prawo do umieszczania w serwisie operatora odnośników do hiperłączy do strony partnera.

10. Zasady działania

1. Partner jest odpowiedzialny za prowadzenie swojego konta. Partner zgadza się, że:

 Odpowiada za działania każdego, kto używa nazwy użytkownika partnera oraz za treści, które udostępnia do wyświetlania na stronie partnera;

 Poinformuje operatora, gdy którykolwiek z linków do strony partnera pokazuje nieprawidłowe strony lub uszkodzone linki. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia linków z uszkodzonymi linkami.

2. Partner nie może prowadzić żadnych nielegalnych działań czy też działań związanych z potencjalnym oszustwem. Partner zgadza się, że:

 będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów podczas korzystania z Usługi

 Nie będzie podszywać się pod inną osobę fizyczną lub prawną, potwierdzać nieprawdę, ani w żaden inny sposób fałszywie przedstawiać swoich powiązań z jakąkolwiek osobą fizyczną lub prawną.

 Nie będzie korzystać z Usługi w celach nielegalnych lub niemoralnych

3. Nieodpowiedni materiał.

Partner zgadza się, że:

 Nie będzie publikować, promować ani przekazywać za pośrednictwem Usługi żadnych nielegalnych, niepokojących, zniesławiających, obraźliwych, groźnych, szkodliwych, wulgarnych, obscenicznych, nienawidzonych, rasistowskich lub etnicznych treści; który promuje postępowanie prowadzące do przestępstwa, długu cywilnego lub w jakikolwiek inny sposób naruszające obowiązujące prawo lub przepisy; lub jakikolwiek inny niezadowalający i niepożądany materiał dowolnego rodzaju i natury;

 Partner zobowiązany jest do zwracania uwagi operatora na niewłaściwe uwagi, na podstawie kontroli nad kontem, które operator może następnie zablokować.

 Operator nie popiera treści danych dostarczonych przez partnera, ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek groźby, zniesławiające, obsceniczne, niepokojące lub obraźliwe materiały, które są częścią takich materiałów lub za jakiekolwiek przestępstwo poparte ich wykorzystaniem poprzez strone;

 W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień regulaminu, o których mowa w art. 10. partner jest narażony na odpowiedzialność karną

4. Integralność systemu. Partner zgadza się, że:

 Nie będzie w żaden sposób rozprowadzać plików zawierających wirusy, które mogą uszkodzić pliki lub oprogramowanie, programy, które mogą uszkodzić komputer innej osoby;

 Nie będzie zakłócać ani zakłócać działania sieci związanych z usługami;

 Nie będzie używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani programu ani w żaden inny sposób nie usiłować zakłócać lub zakłócać prawidłowego działania Witryny, Usług i / lub jakichkolwiek transakcji oferowanych przez Witrynę;

 Nie robi nic, aby stworzyć bezcelowe i nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury operatora

 Mając dostęp do usługi, partner zgadza się na korzystanie z usługi wyłącznie ze środków udostępnionych przez operatora lub firmy upoważnione przez operatora. Partner zgadza się również nie używać żadnych zautomatyzowanych środków (np. Agentów, robotów, skryptów lub pająków) z jakiegokolwiek powodu.

5. Naruszenie praw autorskich osób trzecich.

 W przypadku, gdy partner publikuje lub udostępnia informacje lub inne materiały naruszające prawa autorskie osób trzecich, operator może wypowiedzieć partnerowi dostęp do usług. Operator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane przez to szkody.

 Operator może, według własnego uznania, ze skutkiem natychmiastowym odebrać partnerowi dostęp do usługi, jeżeli w trakcie operacji naruszył którykolwiek z punktów z art. 10 z tych warunków.


11. Ograniczenie odpowiedzialności

Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane utratą zysków, korzystaniem z danych i innych wartości niematerialnych ani za wszelkie pośrednie szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Usługi lub z nieuprawnionego dostępu, nawet jeśli Operator został poinformowany o: możliwości wystąpienia takich szkód.

12. Odszkodowanie

Partner zobowiązuje się ze nie bendzie w żaden sposób przeszkadzać czy szkodzić Operatorowi, jego spółce macierzystej, spółkom stowarzyszonym, pracownikom lub klientom i partnerom. W przypadku ich umyślnego celowego uszkodzenia jest zobowiązany do zrekompensowania wszelkich szkód, które mogą wyniknąć z naruszenia niniejszego regulaminu.


13. Wypowiedzenie i jego konsekwencje

A. Wypowiedzenie przez partnera
Partner może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usług, bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym, w momencie doręczenia Operatorowi zawiadomienia o tym fakcie. W przypadku, gdy partner nie zgadza się z warunkami lub ma do nich zastrzeżenia, jedyną możliwością dla partnera jest niezwłoczne zaprzestanie korzystania z usług operatora i powiadomienie o tym fakcie operatora. W takim przypadku partnerowi nie przysługuje zwrot opłat uiszczonych za usługi, na które miał abonament.

B. Wypowiedzenie przez operatora
Operator może natychmiast anulować rejestrację partnera:

I. Wysyłając powiadomienie do partnera pocztą elektroniczną. W przypadku wypowiedzenia Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone partnerowi lub osobie trzeciej;

II. W przypadku, gdy partner nie zastosuje się lub naruszy niniejsze warunki, po wezwaniu operatora na jego e-mail podany przy rejestracji, zobowiązuje się on do naprawy w ciągu 5 dni od dnia, w którym wiadomość e-mail została wysłana do partnera w sprawie niezgodności postępowania zgodnie z warunkami i regulaminem operatora.


III. W przypadku ogłoszenia upadłości majątku wspólnika.

C. Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania relacji bez podania przyczyny.

14. Komunikacja między operatorem a partneremWszystkie powiadomienia należy przesyłać na adres e-mail operatora eovereny@gmail.com . Wszystkie powiadomienia od operatora będą wysyłane na adres e-mail partnera.

15. Warunki ochrony danych osobowych dla określonych celów przetwarzania można znaleźć tutaj

https://www.eovereny.sk/pl/ochrona-danych-osobowych-rodo/

16. Postanowienia końcowe
W przypadku uznania niektórych postanowień niniejszego regulaminu za nieważne, niewykonalne lub bezskuteczne w całości lub w części, pozostała część regulaminu będzie miała zastosowanie w całości. Zasady te zostaną zmienione i zinterpretowane zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów rejonowych na terenie Polski. Niniejszy regulamin oraz wszelkie zmiany w nim zawarte stanowią całość porozumienia między stronami. Zgodnie z tą umową partner nie może przenosić żadnych udziałów i / lub korzyści na kogoś innego bez uprzedniej pisemnej zgody firmy operatora.