Informační povinnost při poskytnutí osobních údajů zákazníkům/klientům.

Ochrana osobních údajů.
Informační povinnost ke cookies.

Provozovatel této webstránky https://e-overeny.cz/ zpracovává se souhlasem a v případech stanovených zákonem č.j. 452/2021 Sb. o elektronických komunikacích i bez souhlasu níže uvedené typy cookies.

Co jsou soubory cookies?
Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se umístí ve vašem počítači nebo zařízení při návštěvě naší webové stránky https://e-overeny.cz/. Prostřednictvím souborů cookies není možné přímo identifikovat konkrétní osobu.

Soubory cookies se používají ke zvýšení efektivity vašich návštěv na naší webové stránce. Soubory cookies používáme pro účely zapamatování předvoleb prohledávání a to například velikosti textu, upřednostňovaného jazyka, předvoleb barev atp. což umožňuje snadnější procházení naší stránkou a shromažďování analytických informací a to například počtu návštěvníků na naší webové stránce. Cookies nám umožňují lépe shromažďovat informace o používání naší webové stránky. Ukládá se jedinečný identifikátor relace, který nám umožňuje opětovně načíst profil a předvolby uživatele při vaší příští návštěvě webové stránky https://e-overeny.cz/

Technické cookies (tzv. základní cookies)
Pomocí těchto cookies se zabezpečuje řádné fungování webové stránky jako ukládání zboží do košíku, zobrazení obsahu, přihlášení do uživatelského konta a pod. V případě tohoto typu cookies je provozovatel oprávněn zpracovávat údaje v nezbytném rozsahu i bez souhlasu uživatele pro účely provozu, sítě, služby nebo sítě a služby ve smyslu ustanovení § 111 ods. 3 písm. a) zákona 452/2021 Sb. o elektronických komunikacích.

Funkční cookies
Pomocí těchto cookies zajišťujeme funkčnost a přizpůsobení obsahu naší webové stránky, přičemž je nastavujeme my nebo naši externí poskytovatelé. V případě tohoto typu cookies je provozovatel oprávněn ukládat nebo získávat přístup k informacím uloženým v koncovém zařízení uživatele, udělil-li dotyčný uživatel prokazatelný souhlas ve smyslu ustanovení § 109 ods. 8 v návaznosti na § 116 ods. 5 zákona č . 452/2021 Sb. o elektronických komunikacích.

Analytické cookies
Pomocí těchto cookies je možné získat údaje o návštěvnosti webové stránky a informace, které nejčastěji vyhledáváte a jak se pohybujete, aby bylo možné zajistit snadnější používání a lepší nákupní zážitek. Podstatou analytických cookies lze rozpoznat opakovanou návštěvu webové stránky z téhož prohlížeče na stejném zařízení, zároveň mohou sledovat aktivity návštěvníka při prohlížení webové stránky. V případě tohoto typu cookies je provozovatel oprávněn ukládat nebo získávat přístup k informacím uloženým v koncovém zařízení uživatele, udělil-li dotyčný uživatel prokazatelný souhlas ve smyslu ustanovení § 109 ods. 8 v návaznosti na § 116 ods. 5 zákona č . 452/2021 Sb. o elektronických komunikacích.

Marketingové cookies
Pomocí těchto cookies se na webové stránce může zobrazovat reklama podle Vašich předchozích nákupních nebo vyhledávacích preferencí. V případě tohoto typu cookies je provozovatel oprávněn ukládat nebo získávat přístup k informacím uloženým v koncovém zařízení uživatele, udělil-li dotyčný uživatel prokazatelný souhlas ve smyslu ustanovení § 109 ods. 8 v návaznosti na § 116 ods. 5 zákona č . 452/2021 Sb. o elektronických komunikacích.
V případě, že provozovatel získal souhlas návštěvníka/uživatele služby ve smyslu ustanovení § 109 ods. 8 v návaznosti na § 116 ods. 5 zákona č . 452/2021 Sb. o elektronických komunikacích provozovatel si plní svou informační povinnost následovně:


1. Identifikační údaje a kontaktní údaje provozovatele:
Provozovatel:
Obchodní jméno: VERIFY EU s.r.o.
Adresa: Hviezdoslavova 197, Nižná 027 43 - SK
IČ: 54 478 791, DIČ DPH: SK2121688778
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Zapsaný: v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, odd. Sro, vložka č. 79305/L
Zastoupen: Ľuboš Nejedlík - jednatel
kontaktní údaje: email: eovereny@gmail.com

2. Kontaktní údaje odpovědné osoby:
Odpovědná osoba: Ľuboš Nejedlík

3. Účel zpracování údajů, pro který jsou údaje určeny, jakož i právní základ zpracování údajů:
Účely:

- zajištění funkčnosti webové stránky,
- získání údajů o návštěvnosti webstránky, a informací nejčastěji vyhledávaných na webstránce,
- zobrazování reklam podle předchozích nákupních nebo vyhledávacích preferencí
Právní základ:
Čl. Čl. 1 písm. a) Nařízení GDPR: návštěvník/uživatel služby vyjádřil souhlas se zpracováním svých údajů alespoň pro jeden konkrétní účel.
Čl. Čl. 1 písm. c) Nařízení GDPR: zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti provozovatele.
Provozovatel prohlašuje, že údaje bude zpracovávat v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje nařízení GDPR.

4. Identifikace příjemce nebo kategorie příjemce
Kategorie příjemců, kteří zpracovávají údaje za účelem přístupu k informacím uloženým v koncovém zařízení uživatele jsou:
Livepodpora:
Obchodní jméno: Smartsupp.com, s.r.o.
Adresa: Šumavská 524/31, Brno 60 200
IČ: 03 668 681
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Zapsaný: C 86206, Krajský soud v Brně

5. Doba uchovávání údajů
Některé údaje resp. typy cookies se ze zařízení dotyčné osoby vymažou hned poté, co návštěvník/uživatel služby zavře okno prohlížeče a naopak jiné zůstanou v zařízení návštěvníka/uživatele služby i po zavření prohlížeče s webovou stránkou provozovatele. Informace získané v koncovém zařízení návštěvníka/uživatele služby provozovatel uchovává však nejdéle po dobu 5 let.

6, Práva subjektu údajů/návštěvníka/uživatele
Dotčená osoba má právo:
* požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se návštěvníka/uživatele služby,
Jako návštěvník/uživatel služby máte právo na poskytnutí seznamu osobních údajů, které od Vás máme k dispozici, jakož i informace o tom, jak Vaše údaje zpracováváme.
* na opravu osobních údajů,
Přijali jsme opatření, abychom uchovávali Vaše přesné, úplné a aktuální osobní údaje. Pokud si myslíte, že Vaše osobní údaje, které uchováváme nejsou přesné, úplné a aktuální, prosím informujte nás o tom.
* pro vymazání osobních údajů,
Jako návštěvník/uživatel služby nás můžete požádat io vymazání Vašich osobních údajů, jsou-li k tomu splněny zákonem uvedené důvody. pokud již účel zpracování skončil.
* na omezení zpracování osobních údajů,
Jako návštěvník/uživatel služby nás můžete při splnění zákonných podmínek požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje. za situace pokud si myslíte, že Vaše osobní údaje, které uchováváme, jsou nepřesné a pod.
* namítat zpracování osobních údajů,
Jako návštěvník/uživatel služby máte právo namítat zpracování Vašich údajů, v případě, že jste nabyli přesvědčení, že ke zpracování osobních údajů nemáme právní důvod; Např. pokud naše oprávněné zájmy na zpracování osobních údajů nepřevažují nad právy nebo zájmy návštěvníka/uživatele služby.
* pro přenosnost osobních údajů,
Jako návštěvník/uživatel služby máte za určitých okolností právo požádat nás o předání osobních údajů, které jste nám poskytli. Toto právo na přenosnost se však týká pouze těch osobních údajů, které jsme nám poskytli na základě Vašeho souhlasu nebo na základě smlouvy, které jste jednou ze smluvních stran.
* odvolat souhlas,
Jako návštěvník/uživatel služby máte právo kdykoli odvolat Váš souhlas v případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu.
* podat návrh na zahájení řízení resp. stížnost na dozorový orgán,
Jako návštěvník/uživatel služby máte právo podat návrh resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; Tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Návštěvník/uživatel služby může požadovat výkon výše uvedených práv kdykoli, a to prostřednictvím emailu: eovereny@gmail.com nebo písemně na poštovní adresu sídla provozovatele. Provozovatel vyřídí žádost návštěvníka/uživatele služby v souvislosti s výše uvedenými právy v zákonných lhůtách.7.

7.  Automatizované individuální rozhodování

Pokud návštěvník/uživatel služby udělí souhlas s marketingovými cookies podle jeho předchozích nákupních nebo vyhledávacích preferencí dochází k automatizovanému rozhodování tím, že se návštěvníkovi/uživateli služby může zobrazovat vyskakovací okno, které bude zobrazovat reklamy podle jeho předchozích nákupních nebo vyhledávacích preferencí.


8. Zákonný nebo smluvní požadavek

Dotčená osoba je povinna poskytnout osobní údaje pro účel uvedený v tomto dokumentu, v opačném případě není možné uzavřít smlouvu, o kterou kupující projevil zájem a následně plnit práva a povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy pro prodávajícího a kupujícího.

Provozovatel se zavazuje, že zpracování osobních údajů bude zajištěno zejména následujícím způsobem:

- Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a na základě pokynů Uživatele, tzn. Pro výkon všech činností potřebných pro plnění smlouvy.

- Provozovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zajistí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo náhodnému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, než ik jinému zneužití, a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracování údajů zajištěny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.

- Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Provozovatel pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.

- Provozovatel tímto prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům Provozovatele.

- K osobněním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Provozovatele a subdodavatele podle těchto podmínek, které budou mít Provozovatelem stanovené podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem.

- Oprávněné osoby Provozovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Provozovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Provozovatel zajistí, že tato povinnost pro Provozovatele i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Provozovateli.
- Provozovatel bude Uživateli pomáhat prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Objednavatelových povinností reagovat na žádosti o výkon práv dotčené osoby uvedených v GDPR; stejně tak při zajišťování souladu s povinnostmi dle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, které má Provozovatel k dispozici.
- Po ukončení poskytování plnění, které je spojeno se zpracováním, je Provozovatel povinen všechny osobní údaje vymazat nebo je vrátit Uživateli, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.
- Provozovatel poskytne Uživateli veškeré informace potřebné k prokázání toho, že byly splněny povinnosti podle této smlouvy a GDPR, umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Uživatelem nebo jiným auditorem, jehož Uživatel pověřil.


Uživatel se zavazuje neprodleně deklarovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek a poskytnout Provozovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.
Uživatel nese odpovědnost za správnost všech údajů uváděných v žádosti o registraci doménového jména, které se týkají osob uvedených v žádosti, a prohlašuje, že získal souhlas všech fyzických osob, jejichž osobní údaje mají být na základě žádosti o registraci vedeny v centrálním registru doménových jmen a zavazuje se takový souhlas získat iv případě změn takových osob nebo údajů o takových osobách.


Uživatel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu jakékoli změny v osobních údajích, které Provozovateli poskytl. Pro nás, ve společnosti VERIFY EU s.r.o. je ochrana vašich osobních údajů velmi důležitá. Děláme vše pro to, aby osobní údaje Vás a Vašich klientů byly opravdu v bezpečí. Proto jsme přijali různá opatření technického, organizačního a personálního charakteru.


Když žádáte informace o našich službách nebo potřebujete pomoci a poradit:
Abychom vám mohli pomoci s výběrem služby, poskytovat hot-line a odpovídat na vaše dotazy, zpracováváme vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Tyto získáme prostřednictvím našich kontaktních formulářů umístěných na webové stránce, telefonickým kontaktem s Vámi nebo prostřednictvím e-mailu.


Když si objednáte u nás službu nebo zboží z e-shopu:
Abychom vám mohli dodávat službu, kterou si vyberete, testujete nebo objednáte prostřednictvím našeho elektronického obchodu, budeme o vás zpracovávat jméno, příjmení, kontaktní adresu, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Tyto osobní údaje jsou nezbytné k plnění samotného předmětu smlouvy, k přiřazení platby, případně, k poskytnutí jiných souvisejících služeb (jako například reklamační a jiné povinnosti, které nám vyplývají v souvislosti s právními předpisy, které upravují například ochranu spotřebitele).
Další osobní údaje o Vás a Vašich zákaznících, se kterými pracujeme jsou závislé na tom, kterou z našich služeb využíváte, a proto dopředu neumíme vymezit seznam zpracovávaných osobních údajů. Držíme se však zásady, že o Vás zpracováváme vždy jen ty osobní údaje, které jsou opravdu nezbytné.


Když vám zasíláme novinky e-mailem a e-booky:
K tomu, abychom Vás mohli informovat o našich užitečných novinkách ve formě krátkých e-mailových zpráv nebo poslat ebook s hodnotnými informacemi pro rozvoj Vašeho podnikání, zpracováváme Vaši adresu elektronické pošty (e-mail). Vždy však jen na základě Vašeho dobrovolného souhlasu, který můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odhlašovacího linku. Tento naleznete v každé e-mailové zprávě, kterou od nás obdržíte.


Spolupracujeme s důvěryhodnými dodavateli:
Naše internetové obchody umisťujeme v cloudové infrastruktuře společnosti Master Internet, sro, Jiráskova 21, 602 00 Brno, kde jsou všechny postupy a procesy včetně zpracování osobních údajů pravidelně certifikovány v rámci systému managementu jakosti ISO 9001:2009 a bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2013 . Také využíváme služeb serverhostingu společnosti Nethost, s.r.o. se sídlem Kšírova 435/136, Brno, která zavedla interní pravidla a postupy, které definují ochranu, zacházení s daty a ich ověřování v souladu s bezpečnostním standardem PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).


Poskytování a zpřístupňování osobních údajů:
Bez vašeho souhlasu osobní údaje, které o vás zpracováváme, neposkytneme ani nezpřístupníme žádným třetím stranám. Výjimkou jsou jen případy, kdy nás k předání osobních údajů zavazují obecně závazné právní předpisy (např. daňový úřad, policie, soudy a jiné oprávněné subjekty). A také společnosti, které přicházejí s Vašimi osobními údaji při zpracování za výlučně účelem vyřízení objednávky. Provozovatel: VERIFY EU s.r.o., Hviezdoslavova 197, Nižná 027 43 , IČO: 54478791.

 Účetní společnost: Eva Barancová, 027 42 Oravský Bílý Potok 240, IČO: 4179 s., Partyzánská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČ: 36631124


Další práva a povinnosti smluvních stran:
Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, ke kterým objednatel na základě smluvního vztahu s poskytovatelem umožní poskytovateli přístup, a to zejména tak, že žádnou důvěrnou informaci nerozšíří a neposkytne třetí straně, s výjimkou třetích stran, které se podílejí na poskytování služeb objednatelem, Např. napojení na API dopravních společností.


Poskytovatel se dále zavazuje, že důvěrné informace objednatele nepoužije v rozporu s jejich účelem ani účelem jejich poskytnutí ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob. Poskytovatel se zavazuje přijmout a udržovat taková interní opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo náhodnému přístupu k důvěrným informacím objednatele, k jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jakémukoli zpracování, stejně jako k jinému zneužití neoprávněnou osobou. V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo e-mail a podpis či biometrický podpis. Všechny takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, v platném a účinném znění.


Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění chybného stavu, zcela odstranění osobních údajů a dalších zákonných práv nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů.


Politika používání cookies:
Naše internetová stránka a její podstránky používají technologii cookies.
Cookie představuje krátký text (alfanumerický řetězec), který je uložen na koncovém zařízení návštěvníka našich internetových stránek. Při procházení e-overeny.cz - umístíme ve vašem internetovém prohlížeči reklamní soubory cookies, takže můžeme porozumět tomu, co vás zajímá. VERIFY EU s.r.o. může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzn. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace které se ukládají do koncového zařízení, které používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, například tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení


Jak používáme soubory cookies - Smartsupp - Live podpora
Při využití služeb a produktů Smartsupp mohou být uloženy dočasné soubory. "Cookies", které mohou obsahovat údaje k identifikaci návštěvníka. V cookies nejsou uloženy žádné osobní údaje.
ssupp.vid - ID návštěvníka (expiruje po 6 měsících)
ssupp.chatid - ID konverzace (expiruje po zavření prohlížeče)
ssupp.group - poslední skupina návštěvníka (expiruje po zavření prohlížeče)
ssupp.opened - indikátor otevření chat okna (expiruje po zavření prohlížeče)
ssupp.barclicked - indikátor kliknutí na chat okno; potřebné pro automatické zprávy (expiruje po zavření prohlížeče)
ssupp.message - obsah rozepsané zprávy při obnovení stránky (expiruje po zavření prohlížeče)
ssupp.unreaded - počet nepřečtených zpráv (expiruje po zavření prohlížeče)
ssupp.visits - počet návštěv, potřebné pro automatické zprávy (expiruje po 6 měsících)
AWSALB - generuje AWS (Amazon Web Services), potřebné pro správné posílání Request na server (expiruje po 7 dnech)
AWSALBCORS - generuje AWS (Amazon Web Services), potřebné pro správné posílání Request na server (expiruje po 7 dnech)
Při používání Smartlook nahrávek mohou být také uloženy následující soubory cookies:
Smartsupp používá sledování zákazníka a nahrává jeho pohyby na webové stránce. Záznam je uchováván 10 dní.
SL_C_23361dd035530_KEY - projektový klíč (expiruje po 2 letech)
SL_C_23361dd035530_SID - ID aktuální relace (expiruje po 2 letech)
SL_C_23361dd035530_VID - ID návštěvníka (expiruje po 2 letech)

Prevozovatel je zaevidován na ÚOOÚ pod číslem: 201417378
Ochrana formulářů je zajištěna pomocí aplikace reCaptcha V2 a reCaptcha V3 od GOOGLE.