Informační povinnost při poskytnutí osobních údajů zákazníkům/klientům.

podle čl. 13 Nařízení GDPR a § 19 zákona č . 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů
1. Identifikační údaje a kontaktní údaje provozovatele:
Provozovatel: KRB-TECH s.r.o.
Adresa: Vojtaššákova 614, 027 44 Tvrdošín, IČ: 44 708 220, IČDPH: SK2022798206
Zapsaný: v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, odd. Sro, vložka č. 1 51100/L
Emailová adresa: eovereny@gmail.com


2. Účel zpracování osobních údajů:
Účelem je
 • Uzavření smlouvy a předsmluvní vztahy, plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy,
 • zpracování osobních údajů z důvodu splnění povinností podle zvláštních předpisů (daňové zákony apod.)

3. Právní základ zpracování osobních údajů:

i. Právním základem je ustanovení § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů: zpracování osobních údajů je nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti dotčené osoby.

Provozovatel tímto oznamuje účastníkovi smlouvy a zájemci jako dotčené osobě, že ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, bude v procesu uzavření smlouvy o dílo zpracovávat osobní údaje bez souhlasu dotyčné osoby, jelikož zpracování osobních údajů bude prováděno provozovatelem v rámci předsmluvních vztahů a uzavření smlouvy.

ii. Právním základem je ustanovení § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů: zpracování osobních údajů je nezbytné podle zvláštního předpisu

Provozovatel tímto oznamuje účastníkovi smlouvy jako dotčené osobě, že ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, bude zpracovávat osobní údaje bez souhlasu dotyčné osoby, jelikož zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti provozovatele, kterou je splnění daňových povinností.


4. Identifikace příjemce nebo kategorii příjemce:

Kategorie příjemců, kteří zpracovávají osobní údaje jsou:
Externí účetní, externí programátoři, pracovníci společnosti, státní instituce za účelem plnění povinností provozovatele:
Daňový úřad, orgán státní správy a veřejné moci k výkonu kontroly a dozoru (Slovenská obchodní inspekce, Úřad pro ochranu osobních údajů), exekutor, soud, orgán činný v trestním řízení atp.


5. Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů je určena zákony na uplatňování práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy - uchovávání osobních údajů je tedy potřebné pro identifikaci smluvní strany; delší zpracování osobních údajů je možné pouze výlučně za účelem archivace účetních dokladů na základě zvláštního předpisu.

6. Práva subjektu údajů
Dotčená osoba má právo:

 • požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se kupujícího (dále také jako "dotčená osoba")

Dotčená osoba má právo vědět seznam osobních údajů, které zpracováváme.

 • na opravu osobních údajů

Provozovatel přijal opatření, aby uchovával přesné, úplné a aktuální osobní údaje.

 • na vymazání osobních údajů (tzv. právo na zapomenutí)

Dotčená osoba může požádat o vymazání jejích osobních údajů, jsou-li k tomu splněny zákonem uvedené důvody, a to zejména:

- osobní údaje již nejsou potřebné k účelu, pro který byly získány,

- souhlas byl odvolán,

- osobní údaje se zpracovávaly nezákonně, a pod.

Žádosti o výmaz osobních údajů nemusí být vyhověny, pokud je zpracování osobních údajů potřebné k:

- splnění zákonné povinnosti,

- pro účely archivace, pro účely historického výzkumu nebo pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že právo na výmaz by znemožnilo nebo závažným způsobem ztížilo dosažení cílů takového zpracování.


 • k omezení zpracovávání osobních údajů

Dotčená osoba může při splnění zákonných podmínek požádat, aby se přestaly používat osobní údaje, a to zejména:

- během období ověření správnosti osobních údajů, v případě namítnutí správnosti osobních údajů,

- během období ověření, zda provozovatel má relevantní účel zpracování,

- během období ověření, zda oprávněné zájmy převažují nad oprávněnými zájmy.

 • namítat zpracování osobních údajů

Dotčená osoba má právo namítat zpracování osobních údajů v případě pochybností, zda je pro zpracování osobních údajů právní důvod, příp. namítat zpracování osobních údajů, které se týkají přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem.

 • pro přenosnost osobních údajů

Dotčená osoba má za určitých okolností právo požádat o předání osobních údajů, které poskytla provozovateli. Toto právo na přenosnost se týká pouze těch osobních údajů, které byly poskytnuty na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, které je jednou ze smluvních stran.

 • odvolat souhlas

Dotčená osoba má právo kdykoli odvolat souhlas v případě, že se osobní údaje zpracovávají na základě souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

 • podat návrh na zahájení řízení resp. stížnost na dozorový orgán

Dotčená osoba má právo podat návrh resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Kupující jako dotčená osoba může požadovat výkon výše uvedených práv kdykoli, a to prostřednictvím emailu eovereny@gmail.com, nebo písemně na poštovní adresu sídla provozovatele. Provozovatel vyřídí žádost dotčené osoby v souvislosti s výše uvedenými právy v zákonných lhůtách.

7. Zákonný nebo smluvní požadavek

Dotčená osoba je povinna poskytnout osobní údaje pro účel uvedený v tomto dokumentu, v opačném případě není možné uzavřít smlouvu, o kterou kupující projevil zájem a následně plnit práva a povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy pro prodávajícího a kupujícího.

Provozovatel se zavazuje, že zpracování osobních údajů bude zajištěno zejména následujícím způsobem:

 • Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a na základě pokynů Uživatele, tzn. Pro výkon všech činností potřebných pro plnění smlouvy.
 • Provozovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zajistí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo náhodnému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, než ik jinému zneužití, a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracování údajů zajištěny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.
 • Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Provozovatel pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.
 • Provozovatel tímto prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům Provozovatele.
 • K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Provozovatele a subdodavatele podle těchto podmínek, které budou mít Provozovatelem stanovené podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem.
 • Oprávněné osoby Provozovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Provozovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Provozovatel zajistí, že tato povinnost pro Provozovatele i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Provozovateli.
 • Provozovatel bude Uživateli pomáhat prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Objednavatelových povinností reagovat na žádosti o výkon práv dotčené osoby uvedených v GDPR; stejně tak při zajišťování souladu s povinnostmi dle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, které má Provozovatel k dispozici.
 • Po ukončení poskytování plnění, které je spojeno se zpracováním, je Provozovatel povinen všechny osobní údaje vymazat nebo je vrátit Uživateli, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.
 • Provozovatel poskytne Uživateli veškeré informace potřebné k prokázání toho, že byly splněny povinnosti podle této smlouvy a GDPR, umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Uživatelem nebo jiným auditorem, jehož Uživatel pověřil.

Uživatel se zavazuje neprodleně deklarovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek a poskytnout Provozovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.
Uživatel nese odpovědnost za správnost všech údajů uváděných v žádosti o registraci doménového jména, které se týkají osob uvedených v žádosti, a prohlašuje, že získal souhlas všech fyzických osob, jejichž osobní údaje mají být na základě žádosti o registraci vedeny v centrálním registru doménových jmen a zavazuje se takový souhlas získat iv případě změn takových osob nebo údajů o takových osobách.

Uživatel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu jakékoli změny v osobních údajích, které Provozovateli poskytl. Pro nás, ve společnosti KRB-TECH s.r.o. je ochrana vašich osobních údajů velmi důležitá. Děláme vše pro to, aby osobní údaje Vás a Vašich klientů byly opravdu v bezpečí. Proto jsme přijali různá opatření technického, organizačního a personálního charakteru.

Když žádáte informace o našich službách nebo potřebujete pomoci a poradit:Abychom vám mohli pomoci s výběrem služby, poskytovat hot-line a odpovídat na vaše dotazy, zpracováváme vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Tyto získáme prostřednictvím našich kontaktních formulářů umístěných na webové stránce, telefonickým kontaktem s Vámi nebo prostřednictvím e-mailu.

Když si objednáte u nás službu nebo zboží z e-shopu:

Abychom vám mohli dodávat službu, kterou si vyberete, testujete nebo objednáte prostřednictvím našeho elektronického obchodu, budeme o vás zpracovávat jméno, příjmení, kontaktní adresu, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Tyto osobní údaje jsou nezbytné k plnění samotného předmětu smlouvy, k přiřazení platby, případně, k poskytnutí jiných souvisejících služeb (jako například reklamační a jiné povinnosti, které nám vyplývají v souvislosti s právními předpisy, které upravují například ochranu spotřebitele).
Další osobní údaje o Vás a Vašich zákaznících, se kterými pracujeme jsou závislé na tom, kterou z našich služeb využíváte, a proto dopředu neumíme vymezit seznam zpracovávaných osobních údajů. Držíme se však zásady, že o Vás zpracováváme vždy jen ty osobní údaje, které jsou opravdu nezbytné.

Když vám zasíláme novinky e-mailem a e-booky:

K tomu, abychom Vás mohli informovat o našich užitečných novinkách ve formě krátkých e-mailových zpráv nebo poslat ebook s hodnotnými informacemi pro rozvoj Vašeho podnikání, zpracováváme Vaši adresu elektronické pošty (e-mail). Vždy však jen na základě Vašeho dobrovolného souhlasu, který můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odhlašovacího linku. Tento naleznete v každé e-mailové zprávě, kterou od nás obdržíte.

Spolupracujeme s důvěryhodnými dodavateli:

Naše internetové obchody umisťujeme v cloudové infrastruktuře společnosti Master Internet, sro, Jiráskova 21, 602 00 Brno, kde jsou všechny postupy a procesy včetně zpracování osobních údajů pravidelně certifikovány v rámci systému managementu jakosti ISO 9001:2009 a bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2013 . Také využíváme služeb serverhostingu společnosti Nethost, s.r.o. se sídlem Kšírova 435/136, Brno, která zavedla interní pravidla a postupy, které definují ochranu, zacházení s daty a jejich ověřování v souladu s bezpečnostním standardem PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Poskytování a zpřístupňování osobních údajů:

Bez vašeho souhlasu osobní údaje, které o vás zpracováváme, neposkytneme ani nezpřístupníme žádným třetím stranám. Výjimkou jsou jen případy, kdy nás k předání osobních údajů zavazují obecně závazné právní předpisy (např. daňový úřad, policie, soudy a jiné oprávněné subjekty). A také společnosti, které přicházejí s Vašimi osobními údaji při zpracování za výlučně účelem vyřízení objednávky. Provozovatel: KRB-TECH s.r.o., Vojtaššákova 614, 027 43 Tvrdošín, IČO: 44708220

Účetní společnost: Eva Barancová, 027 42 Oravský Biely Potok 240,

Další práva a povinnosti smluvních stran:

Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, ke kterým objednatel na základě smluvního vztahu s poskytovatelem umožní poskytovateli přístup, a to zejména tak, že žádnou důvěrnou informaci nerozšíří a neposkytne třetí straně, s výjimkou třetích stran, které se podílejí na poskytování služeb objednatelem, Např. napojení na API dopravních společností.

Poskytovatel se dále zavazuje, že důvěrné informace objednatele nepoužije v rozporu s jejich účelem ani účelem jejich poskytnutí ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob. Poskytovatel se zavazuje přijmout a udržovat taková interní opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo náhodnému přístupu k důvěrným informacím objednatele, k jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jakémukoli zpracování, stejně jako k jinému zneužití neoprávněnou osobou. V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo e-mail a podpis či biometrický podpis. Všechny takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, v platném a účinném znění.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění chybného stavu, zcela odstranění osobních údajů a dalších zákonných práv nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů.

Politika používání cookies:

Naše internetová stránka a její podstránky používají technologii cookies.
Cookie představuje krátký text (alfanumerický řetězec), který je uložen na koncovém zařízení návštěvníka našich internetových stránek. Využíváním našich internetových stránek souhlasíte s využíváním technologie cookies. Při procházení e-overeny.sk - umístíme ve vašem internetovém prohlížeči reklamní soubory cookies, takže můžeme porozumět tomu, co vás zajímá. KRB-TECH s.r.o. může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzn. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace které se ukládají do koncového zařízení, které používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, například tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení

Jak používáme soubory cookies - Smartsupp - Live podpora

Při využití služeb a produktů Smartsupp mohou být uloženy dočasné soubory. "Cookies", které mohou obsahovat údaje k identifikaci návštěvníka. V cookies nejsou uloženy žádné osobní údaje.
ssupp.vid - ID návštěvníka (expiruje po 6 měsících)
ssupp.chatid - ID konverzace (expiruje po zavření prohlížeče)
ssupp.group - poslední skupina návštěvníka (expiruje po zavření prohlížeče)
ssupp.opened - indikátor otevření chat okna (expiruje po zavření prohlížeče)
ssupp.barclicked - indikátor kliknutí na chat okno; potřebné pro automatické zprávy (expiruje po zavření prohlížeče)
ssupp.message - obsah rozepsané zprávy při obnovení stránky (expiruje po zavření prohlížeče)
ssupp.unreaded - počet nepřečtených zpráv (expiruje po zavření prohlížeče)
ssupp.visits - počet návštěv, potřebné pro automatické zprávy (expiruje po 6 měsících)
AWSALB - generuje AWS (Amazon Web Services), potřebné pro správné posílání Request na server (expiruje po 7 dnech)
AWSALBCORS - generuje AWS (Amazon Web Services), potřebné pro správné posílání Request na server (expiruje po 7 dnech)

Při používání Smartlook nahrávek mohou být také uloženy následující soubory cookies:

Smartsupp používá sledování zákazníka a nahráva jeho pohyby na webové stránce. Záznam je uchováván 10 dní.
SL_C_23361dd035530_KEY - projektový klíč (expiruje po 2 letech)
SL_C_23361dd035530_SID - ID aktuální relace (expiruje po 2 letech)
SL_C_23361dd035530_VID - ID návštěvníka (expiruje po 2 letech)
Provozovatel je zaevidován na ÚOOÚ pod číslem: 201417378
Ochrana formulářů je zajištěna pomocí aplikace reCaptcha V2 a reCaptcha V3 od GOOGLE.


8. Vašeho soukromí si vážíme.

Toto je informace o způsobu zpracování, právním základu, účelu a rozsahu informací, jež o našich zákaznících a návštěvnících našich stránek zpracováváme.

Správce osobních údajů: KRB-TECH s.r.o., IČ 44708220 se sídlem Vojtaššákova 614, Tvrdošín 02744, sk.
Údaje na Vašem zařízení

Na Vašem zařízení ukládáme cookies. Obsah souborů cookies představuje způsob, jak identifikovat konkrétního návštevníka a poskytnout mu možnost průběžné interakce s webovou stránkou, zejména umožnění vytvoření uživatelského účtu, přihlášení, nákupu. Dále můžou být využity pro technickou optimalizaci provozu platformy webových stránek, bezpečnostní funkce a technický záznam volby preference zobrazení dle Vašeho zařízení technickým provozovatelem infrastruktury. Poskytovat základní funkčnost, pečovat o provozní bezpečnost a stabilitu je naším oprávněným zájmem.

Soubory cookies mužeme využít i k dalším účelům na základě Vašeho souhlasu. S ohledem na povahu a účel využití údajů rozlišujeme tyto základní druhy:

Funkční: Doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládají některé vaše preference bez uživatelského účtu nebo bez přihlášení, použítí skriptů a/nebo zdrojů třetích stran, widgety atd.
Analytické: Použití analytických nástrojů nám umožňuje lépe porozumět potřebám našich návštěvníků a tomu, jak naši stránku používají. Můžeme použít nástroje první nebo třetí strany ke sledování nebo zaznamenávání vašeho procházení našich webových stránek, k analýze nástrojů nebo komponent, se kterými jste interagovali nebo je používali, k zaznamenávání konverzních událostí a podobně.
Marketingové: Můžeme používat soubory cookie a nástroje třetích stran k vylepšení nabídky produktů a/nebo služeb naší nebo našich partnerů, její relevance pro vás na základě produktů nebo stránek, které jste navštívili na tomto webu nebo na jiných webových stránkách.

Můžeme využít lokálního úložiska Vašeho prohlížeče. Toto činíme na základě Vašeho souhlasu.
Právo na přístup a jiná práva

Dle patřičných právních ustanovení máte právo:

na opravu chybných osobních údajů, požadovat výmaz osobních údajů, jež o Vás zpracováváme, vyjma údajů, kde nám jejich zpracování ukládají jiné právní predpisy nebo právní zájem, právo požádat o přenos osobních údajů nebo omezit jejich zpracování.

Kontakt

V případě dotazů či jiných žádostí můžete kontaktovat správce údajů, resp. pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese eovereny@gmail.com . Dále se mužete obrátit na příslušnou instituci ochrany osobních údajů.