Obchodní podmínky

1. Potvrzení a souhlas s podmínkami: Provozovatel internetových stránek e-overeny.cz (dále jen "stránky") VERIFY EU s.r.o .; Hviezdoslavova 197, Nižná 027 43 , IČO 54478791 , IČDPH: SK2121688778 (dále jen "provozovatel") na stránkách zobrazuje informace o službách registrovaných partnerů (dále jen "partner"), jakož i jejich firemní údaje, které uchovává ve své databázi. Partneři se na stránkách zobrazují v odpovídající kategorii. Strukturu kategorií určuje provozovatel.
Provozovatel si vyhrazuje právo rozšířit nebo upravit jakékoliv informace partnera za účelem věrného představení partnera a zabezpečení aktuálnosti zobrazovaných údajů. Na stránkách partnera, při kterých se zobrazují údaje a recenze partnera provozovatel umístí odkaz na internetovou stránku partnera a zajistí, aby se na ni mohli prokliknout uživatelé stránek.
Provozovatel službu poskytuje za smluvních podmínek (dále jen "podmínky") uvedených v této smlouvě o registraci. Registrací do systému provozovatele partner vyslovuje souhlas s těmito podmínkami. V případě, že partner s podmínkami nebo s některou z částí těchto podmínek nesouhlasí, registrace se nesmí provést a partner nemá právo na využívání služeb provozovatele.
2. Registrace partnera:
Partner se do systému registruje vyplněním a odesláním registračního formuláře na internetové stránce e-overeny.sk/zakaznik/zaregistrovat
V případě správného vyplnění a odeslání registračního formuláře a stisknutím tlačítka "Zaregistrovat!" provozovatel e-mailem oznámí partnerovi zápis do databáze partnerů, který partner musí potvrdit jinak nenastane plnění smluvních podmínek.
Partner se musí přihlásit do administračního systému na internetové stránce e - overeny.sk/zakaznik/zaregistrovat a vyplnit požadované údaje. Tyto údaje partner musí udržovat aktuální. Při jakékoliv změně je povinen údaje neprodleně opravit v systému. Partner musí na požádání provozovatele poskytnout chybějící údaje potřebné k registraci nebo fakturaci.
Provozovatel má právo odmítnout poskytování služby komukoliv bez udání důvodu.
3. Aktualizace souborů:
Partner je při jakékoliv změně povinen údaje neprodleně opravit v systému. Partner musí na požádání provozovatele poskytnout chybějící údaje potřebné k registraci nebo fakturaci.
4. Programy pro internetové obchody:
Partner má pro zobrazování služeb možnost vybrat si z následujících programů: e-overeny.sk/stranka/7-ppc-programy
5. Stav účtu:
Stav účtu může partner sledovat v administračním systému po přihlášení.
Obnovení jakož i koupě licence probíhá v administračním systému partnera prostřednictvím elektronického formuláře. Licence si partner vybere z nabídky. Po odeslání objednávkového formuláře systém provozovatele v administračním systému odešle na jeho registrační email objednávku formou předfaktury s fakturačními údaji připravenou na okamžitou úhradu. Úhradu je možné zrealizovat převodem peněz na účet provozovatele nebo vkladem hotovosti na účet provozovatele podle zobrazených fakturačních údajů. Po uhrazení částky na účet provozovatele bude partnerovi do 7 pracovních dní zpřístupněna licence s příslušejícím bonusem, pokud je tak dohodnuto. Následně provozovatel vystaví elektronickou fakturu na základě údajů v administračním systému a odešle ji na e-mailovou adresu partnera. Všechny pohyby na svém účtu může partner sledovat v administračním systému.
Partner může na úhradu jakékoliv další placené služby ze strany provozovatele využít svůj účet.
6. Změna podmínek:
Provozovatel si vyhrazuje právo změnit podmínky. Po jakékoliv takové změně provozovatel zveřejní změněné podmínky na stránce a tak partnera o této změně informuje. Nové změněné podmínky vstoupí v platnost automaticky po zveřejnění na stránce. Jinak se podmínky nemohou měnit s výjimkou, kdy obě strany podepíší písemnou dohodu. Další používání služeb po zveřejnění změněných podmínek na této stránce potvrzuje souhlas partnera s novými podmínkami.
7. Změna služeb:
Provozovatel si vyhrazuje právo změnit nebo ukončit jakoukoli službu nebo část služby, bez nároku partnera na vrácení poplatku za službu.
Provozovatel poskytne partnerovi maximální množství informací o takové změně nebo ukončení, pokud to bude za daných okolností možné.
8. Heslo a bezpečnost:
Přístup partnera do administračního systému je možný pouze zadáním správného přihlašovacího jména a hesla do systému. Povinností partnera je zajistit přiměřenou ochranu těchto údajů, aby se zamezilo přístupu k nim neoprávněným osobám. V případě zneužití, podezření zneužití, odcizení nebo podezření odcizení hesla musí tuto skutečnost partner neprodleně nahlásit provozovateli.
8. Vlastnické oprávnění:
Souhlasem s těmito podmínkami partner uděluje provozovateli všechna práva k uveřejnění každého dodaného obsahu, textů, obchodních značek, obchodních jmen, seznamů. Současně partner zedpověď za to, že má oprávnění k používání ochranných známek a značek, kterých není vlastníkem. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv spory vzniklé neoprávněným porušením autorských práv.
Partner uděluje provozovateli právo propojit odkazy na stránce provozovatele hyperlinků se stránkou partnera.
10. Pravidla provozu:
- Partner odpovídá za provoz svého účtu. Partner souhlasí, že: je odpovědný za činy každého, kdo použije partnerovy uživatelské jméno a za obsah, který dodá na zobrazování na stránce partnera;

bude provozovatele informovat vždy, když se u některého z odkazů na stránku partnera zobrazí chybné stránky nebo nefunkční spojení. Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit odkazy s nefunkčními linkami.

- Žádné ilegální nebo podvodné činy. Partner souhlasí, že:

bude dodržovat všechny platné zákony a nařízení při používání služby včetně, ale především Zákona na ochranu dat;
se nebude vydávat za jinou fyzickou nebo právnickou osobu či to nepravdivě tvrdit, nebo jakkoli jinak nesprávně popisovat svoje spojení s jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou;
nebude využívat službu pro ilegální nebo nemorální účely.

- Nevhodný materiál. Partner souhlasí, že:

nebude zveřejňovat, propagovat nebo přenášet prostřednictvím služby žádný nezákonný, znepokojující, hanlivý, urážlivý, výhružný, škodlivý, vulgární, obscénní, nenáviděný, rasově či etnicky; který podporuje jednání vedoucí k trestnému činu, občanské zadluženosti nebo jakkoli jinak porušuje platné zákony nebo nařízení; nebo jakkoli jinak nevyhovující a nežádoucí materiál každého druhu a povahy;
partner je povinen upozornit na nevhodný komentář provozovatele, na základě kontroly nad účtem, který provozovatel může následně zablokovat;
provozovatel neschvaluje obsah údajů dodaných partnerem, ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoliv výhrůžný, hanlivý, obscénní, znepokojující nebo urážlivý materiál, který je součástí takovýchto materiálů nebo za jakýkoliv zločin, ke kterému dopomohlo využívání této stránky;
v případě porušení jakéhokoli ustanovení pravidel provozu uvedených v čl. 10. se partner vystavuje riziku trestního stíhání.

- Integrita systému. Partner souhlasí, že:

nebude žádným způsobem podsouvat nebo distribuovat soubory, které obsahují viry, poškozené soubory nebo jakýkoli podobný software nebo programy, které by mohly poškodit činnost počítače někoho jiného;
nebude zasahovat nebo nenaruší sítě spojené se službami;
nebude používat žádné zařízení, software nebo program, nebo za pomoci jiných prostředků se nebude pokoušet zasahovat a narušit řádný provoz stránky, služby a / nebo jakékoli transakce, kterou tato stránka nabízí;
neudělá nic, co by způsobilo nesmyslnou a nepřiměřeně velkou zátěž v infrastruktuře provozovatele;
tím, že má partner přístup ke službě, vyjadřuje svůj souhlas, že při používání služby bude používat pouze prostředky, které poskytuje provozovatel nebo společnosti autorizované provozovatelem. Partner také souhlasí, že nebude používat žádné automatizované prostředky (např. Agenty, roboty, scripty nebo spiders) a to z žádného důvodu.

- Porušení autorských práv třetí strany:

V případě, že partner zveřejní nebo zpřístupní informace nebo jiný materiál, který porušuje autorská práva třetí strany, může provozovatel ukončit přístup partnera ke službám. Provozovatel nenese zodpovědnost za škody tímto vzniklé.
Provozovatel může, podle vlastního uvážení, okamžitě ukončit přístup partnera ke službě, pokud při provozu porušil jakýkoliv bod čl. 10 těchto podmínek.
11. Omezení odpovědnosti:
Provozovatel nenese zodpovědnost za žádné škody způsobené ztrátou zisku, využíváním údajů a jiného nehmotného majetku nebo za všechny nepřímé škody, které vzniknou v důsledku používání nebo neschopnosti používat službu nebo kvůli neoprávněnému přístupu a to i tehdy, pokud byl provozovatel upozorněn na možnost těchto škod.
12. Náhrada škody:
Partner souhlasí, že nebude škodit provozovateli, jeho mateřské společnosti, dceřiným společnostem, sesterským společnostem, zaměstnancům ani klientům a partnerům, a že v případě jejich záměrného poškození je ochoten uhradit škodu, která může vzniknout v důsledku porušení těchto pravidel.
13. Ukončení a jeho následky:
- Ukončení ze strany partnera:

Partner může využívání služeb zrušit kdykoliv, bez udání důvodu, s okamžitou platností, ve chvíli doručení oznámení této skutečnosti provozovateli. V případě, že partner nesouhlasí s podmínkami, nebo má vůči nim výhrady, jediným způsob pro partnera je okamžité ukončení využívání služeb provozovatele a oznámení této skutečnosti provozovateli. Partner v tomto případě nemá nárok na vrácení zaplacených poplatků za služby které měl předplatné.

- Ukončení ze strany prevádzkovateľa:

Provozovatel může registraci partnera okamžitě zrušit:
Tím, že zašle partnerovi oznámení o této skutečnosti e-mailem. Provozovatel v případě ukončení nenese žádnou zodpovědnost za škody tímto způsobené partnerovi nebo třetí osobě;
V případě, že partner tyto smluvní podmínky nedodržel nebo porušil, po výzvě provozovatele na jeho email kdy nelze zjednání nápravy do 5 dnů ode dne kdy byl partnerovi odeslán email o nedodržení smluvních podmínek;
V případě, že na majetek partnera byl prohlášen konkurz.
Provozovatel si vyhrazuje právo na ukončení vztahu bez udání důvodu.
14. Komunikace mezi provozovatelem a partnerem:
Všechny oznámení musí být zaslány na e-mailovou adresu eovereny@gmail.com provozovatele. Všechny oznámení ze strany provozovatele budou zaslány na e-mailovou adresu partnera.
15. Podmínky ochrany osobních údajů při některých účelech zpracovávání:
Následující informace se týkají zpracovávání osobních údajů návštěvníků a / nebo uživatelů portálu (v tomto článku dále jen "Dotyčná osoba"), které provádí provozovatel (v tomto článku dále jen "Provozovatel"). Zpracování a ochrana těchto osobních údajů se řídí ustanoveními zákona č. 18/2018 Sb., O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), ve spojení s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně údajů (dále jen "Nařízení").
- Zpracování osobních údajů při registraci na portálu:
Bližší informace o zpracovávání ochraně osobních údajů Dotyčná osoby jsou nedílnou součástí podmínek a pravidel registrace.
- Zpracování osobních údajů při přihlášení k odběru newsletteru:
Osobní údaje Dotyčné osoby, které Provozovatel zpracuje za účelem odesílání informací o jeho produktech a službách (newsletter), jsou: emailová adresa Dotyčná osoby.
Právním základem zpracování těchto údajů je souhlas Dotyčná osoby v zmysle§ 13 odst. 1 písm. a) Zákona ve spojení s ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, který může být kdykoli odvolán kliknutím na aktivní odkaz umístěný na konci každého newsletteru nebo na základě písemné žádosti zaslané na emailovou adresu Provozovatele.
Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zájmu Dotyčná osoby o zasílání newsletteru Provozovatele.

- Zpracováním osobních údajů Dotyčná osoby může být pověřen Zprostředkovatel, který pro Provozovatele zajišťuje nebo může zajišťovat správu newsletterové kampaní, případně který Provozovateli poskytuje technické řešení pro realizaci a správu newsletterové kampaní.
Při zpracování osobních údajů Dotyčná osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou Zprostředkovatele.
Dotyčná osoba má především právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému provozovateli, pokud byly osobní údaje zpracovány automatizovaným způsobem na žádost Dotyčná osoby, jakož i právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Provozovatel a / nebo Zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.
Newsletter není primárně určen pro návštěvníky mladších 16 let.
- Zpracování osobních údajů při hodnocení partnera:
Osobní údaje Dotyčné osoby, které Provozovatel zpracuje za účelem zveřejnění jejího ohodnocení partnera na portálu, jsou: IP adresa hodnotící osoby Dotyčná osoby.
Osobní údaje, které budou Provozovateli poskytnuty v rámci hodnocení partnera za pomoci k tomu určeného zvláštního formuláře, budou zveřejněny při popisu daného partnera.
Právním základem zpracování těchto údajů je souhlas Dotyčná osoby ve smyslu § 13 odst. 1 písm. a) Zákona ve spojení s ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, který může být kdykoli odvolán na základě žádosti adresované Provozovateli, kde musí být přesně definovány den, přesný čas, název partnera a přesná úplná adresa IP kdy dotyčná osoba hodnotila partnera.
Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zájmu Dotyčná osoby o zveřejnění hodnocení partnera a / nebo otázky, pokud taková otázka zveřejněn při konkrétních službách, nebo do doby zodpovězení dotčenou osobou zadané otázky či podnětu odeslaného přes online helpdesk nebo kontaktním formulářem.
Při zpracování osobních údajů Dotyčná osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám.
dotčenýchta osoba má podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.
Formulář pro hodnocení produktu není primárně určen pro návštěvníky mladších 16 let.
- Politika užívání cookies:
Naše internetová stránka a její podstránky používají technologii cookies.
Cookie představuje krátký text (alfanumerický řetězec), který je uložen na koncovém zařízení návštěvníka našich internetových stránek. Využíváním našich internetových stránek souhlasíte s využíváním technologie cookies. Při procházení e-overeny.cz - umístíme ve vašem internetovém prohlížeči reklamní soubory cookies, takže můžeme porozumět tomu, co vás zajímá.
VERIFY EU s.r.o. může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "Cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti v souladu s ustanovením směrnice 95/46 / ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace které se ukládají do koncového zařízení, které používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, například tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Vašeho soukromí si vážíme.

Toto je informace o způsobu zpracování, právním základu, účelu a rozsahu informací, jež o našich zákaznících a návštěvnících našich stránek zpracováváme.

Správce osobních údajů: VERIFY EU s.r.o., IČ: 54478791, IČDPH: SK2121688778 se sídlem Hviezdoslavova 197, Nižná 027 43 -SK
Údaje na Vašem zařízení

Na Vašem zařízení ukládáme cookies. Obsah souborů cookies představuje způsob, jak identifikovat konkrétního návštevníka a poskytnout mu možnost průběžné interakce s webovou stránkou, zejména umožnění vytvoření uživatelského účtu, přihlášení, nákupu. Dále můžou být využity pro technickou optimalizaci provozu platformy webových stránek, bezpečnostní funkce a technický záznam volby preference zobrazení dle Vašeho zařízení technickým provozovatelem infrastruktury. Poskytovat základní funkčnost, pečovat o provozní bezpečnost a stabilitu je naším oprávněným zájmem.

Soubory cookies mužeme využít i k dalším účelům na základě Vašeho souhlasu. S ohledem na povahu a účel využití údajů rozlišujeme tyto základní druhy:

Funkční: Doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládají některé vaše preference bez uživatelského účtu nebo bez přihlášení, použítí skriptů a/nebo zdrojů třetích stran, widgety atd.
Analytické: Použití analytických nástrojů nám umožňuje lépe porozumět potřebám našich návštěvníků a tomu, jak naši stránku používají. Můžeme použít nástroje první nebo třetí strany ke sledování nebo zaznamenávání vašeho procházení našich webových stránek, k analýze nástrojů nebo komponent, se kterými jste interagovali nebo je používali, k zaznamenávání konverzních událostí a podobně.
Marketingové: Můžeme používat soubory cookie a nástroje třetích stran k vylepšení nabídky produktů a/nebo služeb naší nebo našich partnerů, její relevance pro vás na základě produktů nebo stránek, které jste navštívili na tomto webu nebo na jiných webových stránkách.

Můžeme využít lokálního úložiska Vašeho prohlížeče. Toto činíme na základě Vašeho souhlasu.
Právo na přístup a jiná práva

Dle patřičných právních ustanovení máte právo:

na opravu chybných osobních údajů, požadovat výmaz osobních údajů, jež o Vás zpracováváme, vyjma údajů, kde nám jejich zpracování ukládají jiné právní predpisy nebo právní zájem, právo požádat o přenos osobních údajů nebo omezit jejich zpracování.

Kontakt

V případě dotazů či jiných žádostí můžete kontaktovat správce údajů, resp. pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese eovereny@gmail.com . Dále se mužete obrátit na příslušnou instituci ochrany osobních údajů.

16. Závěrečná ustanovení:
V případě, že některá nařízení těchto pravidel budou celé nebo zčásti, prohlášeno za neplatné, nevynutitelné nebo neúčinné, bude zbývající část těchto pravidel platit v plném rozsahu. Tato pravidla budou upravovány a interpretovány v souladu se zákony České Republiky a budou předmětem patřícím do výlučné jurisdikce soudů v České republice. Tato pravidla a všechny modifikace k těmto pravidlům představují celou smlouvu mezi stranami. Podle této dohody partner nesmí bez předchozího písemného souhlasu společnosti provozovatele převést na někoho jiného žádný podíl a / nebo výhody.