Informovaný souhlas k marketingovým účelům

Společnost VERIFY EU s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 197, Nižná 027 43 , IČ: 54478791, zapsaná: v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, odd. Sro, vložka 79305/L, zastoupená: Ľuboš Nejedlík - jednatel, kontaktní údaje: email: eovereny@gmail. (dále též jako "provozovatel") v souvislosti se získáním souhlasu informuje dotyčnou osobu o splnění informačních povinností podle čl. 2. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení") a § 19 zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů (dále také jako "zákon o OOÚ") sdělením níže uvedených informací.
Dotčená osoba není povinna poskytnout své osobní údaje pro níže uvedený účel.

·Identifikační údaje a kontaktní údaje provozovatele:

Provozovatel:
Obchodní jméno: VERIFY EU s.r.o.
Místo podnikání: Hviezdoslavova 197, Nižná 027 43 - SK
IČ: 54478791, IC DPH SK2121688778
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Zapsaný: v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, odd. Sro, vložka č. 79305/L
Zastoupen: Ľuboš Nejedlík - jednatel
kontaktní údaje: email: eovereny@gmail.com

·Účel zpracování osobních údajů, pro který jsou osobní údaje určeny, jakož i právní základ zpracování osobních údajů:

Účel: Marketingové účely - elektronické zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Provozovatele,
Právní základ: Souhlas dotčené osoby podle čl. Čl. 1 písm. a) Nařízení
 • Identifikaci příjemce nebo kategorii příjemce, pokud existuje
Příjemci resp. kategorie příjemců, kteří zpracovávají osobní údaje nejsou.


· Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů: po dobu zájmu klienta plnění smlouvy propagace mezi provozovatelem a klientem

· Práva dotčené osoby

Dotčená osoba má právo:

- požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů,
Jako dotyčná osoba máte právo na poskytnutí seznamu osobních údajů, které od Vás máme k dispozici i na informace:
 • proč zpracováváme Vaše osobní údaje (účel zpracování osobních údajů),
 • jaké údaje o Vás zpracováváme (kategorie osobních údajů),
 • komu mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty (identifikace nebo okruh příjemců),
 • jak dlouho budeme zpracovávat Vaší osobní údaje (doba uchovávání osobních údajů),
 • o právu požadovat od provozovatele opravu osobních údajů týkajících se dotčené osoby, jejich vymazání jakož i omezení jejich zpracování nebo právo namítat zpracování osobních údajů,
 • o právu podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů nebo právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu podle Nařízení, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů ČR,
 • o zdroji osobních údajů, pokud nebyly osobní údaje získány od dotyčné osoby,
 • o existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování podle § 28 ods. 1 a 4, zejména o použitém postupu, jakož io významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů,
 • o přiměřených zárukách týkajících se přenosu, v případě, že se Vaše osobní údaje přenášejí do třetí země nebo mezinárodní organizace
 • na opravu osobních údajů,

Přijali jsme opatření, abychom uchovávali Vaše přesné, úplné a aktuální osobní údaje. Pokud si myslíte, že Vaše osobní údaje, které uchováváme nejsou přesné, úplné a aktuální, prosím informujte nás o tom, a my provedeme nápravu.

 • na vymazání osobních údajů (tzv. právo na zapomenutí)

Jako dotyčná osoba nás můžete požádat io vymazání Vašich osobních údajů, jsou-li k tomu splněny zákonem uvedené důvody, a to:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné k účelu, pro který jsme je získali nebo jinak zpracovávali,
 • Odvolali jste svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, na jehož základě my zpracováváme Vaše osobní údaje a zároveň neexistuje jiný právní základ pro jejich další zpracování,
 • Namítáte vůči zpracování osobních údajů, které je vykonáváno na právním základě veřejného zájmu nebo oprávněného zájmu a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro jejich zpracování,
 • Vaše osobní údaje byly zpracovány nezákonně,
 • Vaše osobní údaje musí být vymazány, nakolik je nutné splnit povinnost podle práva České republiky nebo práva Evropské unie,
 • Vaše osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle § 15 ods. 1 zákona o ochraně OOU.

Vašemu právu na výmaz osobních údajů však v konkrétním případně s ohledem na konkrétní okolnosti nemusí být vyhověno, pokud je zpracování osobních údajů potřebné pro:

 • na uplatnění našeho práva na svobodu projevu nebo práva na informace,
 • ke splnění zákonné povinnosti - k uplatnění našeho právního nároku,
 • pro účely archivace, pro účely historického výzkumu nebo pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že právo na výmaz by nám znemožnilo nebo závažným způsobem ztížilo dosažení cílů takového zpracování.
 • k omezení zpracování osobních údajů,

  Jako dotyčná osoba nás můžete při splnění zákonných podmínek požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje, a to

  • během období umožňujícího nám ověření správnosti Vašich osobních údajů, napadnete správnost svých osobních údajů,
  • půjde o nezákonné zpracování osobních údajů, namítnete výmaz osobních údajů a budete žádat namísto výmazu omezení zpracování osobních údajů,
  • my již nebudeme potřebovat Vaše osobní údaje pro žádný z účelů zpracování, nebo budete je potřebovat Vy k prokázání, uplatňování nebo uplatňování svých právních nároků,
  • budete namítat vůči zpracování osobních údajů, a to až do doby ověření, zda naše oprávněné zájmy převažují nad Vašimi oprávněnými zájmy.
  • namítat zpracování osobních údajů,

  Jako dotyčná osoba máte právo namítat zpracování Vašich údajů, v případě, že jste nabyli přesvědčení, že na zpracování osobních údajů nemáme právní důvod. Jako dotyčná osoba máte právo namítat zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, za účelem přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem. Pokud dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu provozovatel dále osobní údaje za účelem přímého marketingu nesmí zpracovávat.

  • pro přenosnost osobních údajů,

  Jako dotyčná osoba máte za určitých okolností právo požádat nás o předání osobních údajů, které jste nám poskytli. Toto právo na přenosnost se však týká pouze těch osobních údajů, které jsme nám poskytli na základě Vašeho souhlasu nebo na základě smlouvy, které jste jednou ze smluvních stran.

  • odvolat souhlas,

  Jako dotyčná osoba máte právo kdykoli odvolat Váš souhlas v případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

  • podat návrh na zahájení řízení resp. stížnost na dozorový orgán,

  Jako dotyčná osoba máte právo podat návrh resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

  Dotčená osoba může požadovat výkon výše uvedených práv kdykoli, a to prostřednictvím emailu: eovereny@gmail.com, nebo písemně na poštovní adresu sídla provozovatele. Provozovatel vyřídí žádost dotčené osoby v souvislosti s výše uvedenými právy v zákonných lhůtách.