Reklamačný řád

(odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

Obchodník: VERIFY EU s.r.o., IČO: 54478791, se sídlem Nižná 02743, ul..: Hviezdoslavova 197, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Žilina 79305/L, provoz VERIFY EU s.r.o., Nižná 02743, ul.: Hviezdoslavova 197

1. Tento reklamační řád upravuje způsob a místo reklamace, postup při řešení reklamací a způsob jejího vyřízení.

2. Tento reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zákona č.j. 108/2024 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně některých zákonů.

3. Obchodník odpovídá za FUNGOVÁNÍ ELEKTORNICKÉ SLUŽBY A JEJÍ SOUČÁSTI jen v celku se všemi službami, která daná elektronická služba poskytuje a spotřebitel je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u obchodníka dle platného reklamačního řádu.

4. Obchodník odpovídá za jakoukoli vadu, kterou má ZAKOUPENÁ ELEKTRONICKÁ SLUŽBA v době jejího dodání a která se projeví V ČASE PLATNOSTI LICENCE od její aktivace. Spotřebitel může uplatňovat práva z odpovědnosti za vady, včetně práva odepřít zaplatit kupní cenu podle § 621 ods. 2 Občanského zákoníku, jen vytkl-li vadu do dvou měsíců od zjištění vady, nejpozději však po dobu platnosti ZAKOUPENÉ LICENCE ELEKTRONICKÉ SLUŽBY.

5. Pokud obchodník odpovídá za vadu prodané LICENCE ELEKTRONICKÉ SLUŽBY po dobu platné licence, spotřebitel má vůči němu právo na odstranění vady opravou, nebo právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo právo od kupní smlouvy odstoupit.

6. Reklamační řád se vztahuje na platné LICENCE ELEKTRONICKÉ SLUŽBY zakoupené spotřebitelem od obchodníka ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu obchodníka.

7. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně sjednány jiné záruční podmínky.

8. Během DOBY PLATNOSTI LICENCE ELEKTRONICKÉ SLUŽBY má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

9. Reklamace vyřizuje obchodník v pracovních dnech a to POUZE PÍSEMNĚ na email info@e-overeny.sk. Pokud zakoupená platná licence elektronické služby vykazuje vady, spotřebitel má právo uplatnit reklamaci iv provozovně obchodníka v souladu s ust. § 622 odst. 1 1 Občanského zákoníku ústním podáním vady a vyplněním reklamačního formuláře v provozu obchodníka na adrese VERIFY EU s.r.o., IČO: 54478791, se sídlem Nižná 02743, ul.: Hviezdoslavova 197, spolu s kopií platného dokladu. Podobu formuláře určí obchodník a jeho vzor je umístěn také na internetové stránce obchodníka. Spotřebitel je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad poskytnuté platné licence na internetové služby. Reklamační řízení začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

I. doručení vyplněného formuláře k uplatnění reklamace od spotřebitele obchodníkovi,

II. doručení kopie faktury resp. jiného dokladu o potvrzené převodu vydaného spotřebiteli (pro oprávněné účely prokázání koupě u obchodníka).

Reklamační formulář je možné stáhnout zde ( kliknutím se zobrazí reklamační formulář ). Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na obchodníka e-mail info@e-overeny.sk

10. Obchodník je povinen přijmout reklamaci v VERIFIY EU s.r.o.., IČO: 54478791, se sídlem Nižná 02743, ul.: Hviezdoslavova 197, provozovně, ve které je přijetí reklamace možné, tedy ve svém sídle nebo u určené osoby v souladu. § 622 odst. 1 písm. 1 Občanského zákoníku.

11. Pokud spotřebitel uplatnil reklamaci poštovní zásilkou, kterou obchodník odepřel přijmout, zásilka se považuje za doručenou v den odepření.

12. Obchodník nebo jím určená osoba vydá kupujícímu písemné potvrzení o uplatnění reklamace, resp. vytčení vady ve vhodné formě zvolené prodávajícím. ve formě mailu neprodleně po uplatnění reklamace, resp. vytčení vady spotřebitelům, ve které přesně označí která část elektronických služeb platné licence nebyla splněna.

13. Obchodník v potvrzení o uplatnění reklamace, resp. vytčení vady uvede lhůtu, ve které vadu v souladu s § 507 ods. 1 Občanského zákoníku odstraní SR. Lhůta oznámená podle předchozí věty nesmí být delší než 30 dní ode dne uplatnění reklamace, resp. vytčení vady, není-li delší lhůta odůvodněna objektivním důvodem, který prodávající nemůže ovlivnit.

14. Pokud obchodník odmítne odpovědnost za vady, důvody odmítnutí písemně sdělí spotřebiteli. Pokud spotřebitel znaleckým posudkem nebo odborným stanoviskem vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou nebo notifikovanou osobou prokáže odpovědnost obchodníka za vadu, může vytknout vadu opakovaně a obchodník nemůže odmítnout odpovědnost za vadu; k opakovanému vytčení vady se § 621 odst. 1 písm. 3 Občanského zákoníku nevztahuje. Na náklady spotřebitele spojené se znaleckým posudkem a odborným stanoviskem se vztahuje § 509 ods. 2 Občanského zákoníku.

15. Spotřebitel má právo požádat o odstranění vady opravou věci případně žádat o přiměřenou slevu z hodnoty. Spotřebitel si nemůže zvolit způsob odstranění vady, který není možný, nebo který by ve srovnání s druhým způsobem odstranění vady způsobil obchodníkovi nepřiměřené náklady s ohledem na všechny okolnosti, zejména na hodnotu elektronických služeb, kterou by měla elektronická služba zakoupené platné licence bez vady, na závažnost vady a na skutečnost, zda by druhý způsob odstranění vady způsobil spotřebiteli značné obtíže.

16. Obchodník může odmítnout odstranění vady, pokud oprava ani výměna nejsou možné nebo pokud by vyžadovaly nepřiměřené náklady s ohledem na všechny okolnosti, včetně okolností podle bodu 15. druhé věty Reklamačního řádu.

17. Obchodník opraví v přiměřené lhůtě (§ 507 odst. 1 občanského zákoníku) poté, co spotřebitel vytkl vadu, bezplatně, na vlastní náklady a bez způsobení závažných obtíží spotřebiteli s ohledem na povahu věci a účel, pro který spotřebitel věc požadoval.

18. Pro účely opravy spotřebitel zpřístupní elektronickou službu obchodníkovi podle § 622 ods. 5 Občanského zákoníku. Náklady převzetí věci nese obchodník.

19. Nárok na uplatnění záruky u obchodníka může zaniknout:

I. nepředložením dokladu o zaplacení,

II. neoznámením zjevných chyb,

III. uplynutím platnosti zakoupené elektronické licence,

IV. neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče správy konta obchodníka i recenzi od klientů,

V. zásahem do vytvořeného konta obchodníka k tomu neoprávněné osoby,

VI. pokud spotřebitel žádá funkčnosti jen části funkcí, které poskytuje elektronická služby platné licence

20. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od kupní smlouvy i bez poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty podle § 517 ods. 1 Občanského zákoníku, pokud

a) obchodník nefunkční část poskytované elektronické služby neopravil

b) obchodník nefunkční část poskytované elektronické služby neopravil

v souladu s § 623 ods. 4 a 6 občanského zákoníku,

c) obchodník bezdůvodně odmítl odstranit část poskytované elektronické služby podle § 623 ods. 2 občanského zákoníku,

d) část poskytované elektronické služby má stejnou vadu i přes opravu

e) vada je tak závažné povahy, že odůvodňuje okamžitou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

21. Při posuzování práva spotřebitele na slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy podle bodu 24. písm. d) a e) Reklamačního řádu se zohlední všechny okolnosti, zejména druh a hodnota věci, povaha a závažnost odstranit část poskytované elektronické služby a možnost od spotřebitele objektivně žádat, aby důvěřoval ve schopnost obchodníka odstranit vadu.

22. Sleva z kupní ceny musí být přiměřená rozdílu hodnoty prodané věci a hodnoty, kterou by věc měla, pokud by byla bez vad.

23. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy podle bodu 24. těchto Obchodních podmínek, pokud se spotřebitel spolupodílel svým jednáním na vzniku nefunkčnosti část poskytované elektronické služby po dobu platnosti licence nebo je-li vada zanedbatelná.

24. Oprávnění spotřebitele k uplatnění reklamace vady část poskytované elektronické služby je poté, co využil svého práva a požádal obchodníka o odstranění vady zboží dle bodu 9. Reklamačního řádu vyčerpáno a bez ohledu na výsledek reklamace již opět není oprávněn pro tutéž jedinečnou vadu (ne vadu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.