Podmínky a pravidla


1. Provozovatel:

VERIFY EU s.r.o., Hviezdoslavova 197, Nižná 027 43 , IČO: 54478791, IČ DPH: SK2121688778

Právní forma s.r.o., zapsán:  v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 79305/L , v zastoupen: Ľuboš Nejedlík - jednatel

2. Registrace a osobní údaje:

Následující informace se týkají zpracovávání osobních údajů návštěvníků nebo zákazníků tohoto portálu (dále jednotlivě jen "uživatel"), které provádí provozovatel. Zpracování a ochrana těchto osobních údajů se řídí ustanoveními zákona č. 18/2018 Sb., O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), ve spojení s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně údajů (dále jen "Nařízení"). Registrace uživatele na portálu není povinná, pokud se však uživatel rozhodne zaregistrovat, musí poskytnout informace, které jsou v souladu se skutečností. V případě zjištění nepravdivých údajů. si provozovatel portálu vyhrazuje právo na okamžité zrušení uživatelského profilu. Osobní údaje uživatele, které provozovatel zpracuje za účelem jeho registrace a zřízení uživatelského účtu a za účelem poskytování služeb určených pro registrované uživatele: jméno, příjmení, telefon, název společnosti, e-mailová adresa uživatele, název společnosti a její identifikační údaje. Zpracováním osobních údajů uživatele může být pověřen zprostředkovatel, který pro provozovatele může zajišťovat správu newsletterové kampaní nebo poskytovat nástroje pro jejich uskutečňování. Právním základem zpracování osobních údajů uživatele je plnění práv a povinností spojených. s využíváním služeb spojených s uživatelských účtem, které by jinak nebylo možné poskytovat v plném rozsahu.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zájmu uživatele o využívání služeb spojených. s uživatelských účtem.Při zpracování osobních údajů uživatele nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám s výjimkou zprostředkovatele. Uživatel má především právo požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému provozovateli, pokud byly osobní údaje zpracovány automatizovaným způsobem na žádost uživatele, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením nebo Zákonem. Služby spojené s uživatelským účtem nejsou primárně určeny pro návštěvníky mladších 16 let.E-mailová adresa, kterou uživatel při registraci uvede, slouží pro identifikaci, posílání registračního linku, případně nového hesla. Nedílnou součástí služeb spojených s uživatelským účtem je posílání nabídek provozovatele a jeho partnerů a pravidelného mailingu, od kterého se uživatel může kdykoliv odhlásit. Uživatel má tedy vždy možnost využívat služby portálu jako neregistrovaný návštěvník bez zasílání výše uvedených zpráv, nebo jako registrovaný uživatel, přičemž posílání těchto zpráv je součástí služeb provozovatele.

Provozovatel nenese zodpovědnost za jakékoliv následky nebo škodu způsobenou zapomenutím přihlašovacích údajů uživatelem, případně zneužitím těchto přihlašovacích údajů třetí osobou.

Provozovatel se zároveň zavazuje neposkytnout přihlašovací údaje jednotlivých uživatelů třetím osobám.

3. Uživatelský profil:

Provozovatel portálu nenese odpovědnost za správnost a nezávadnost údajů poskytnutých uživateli. Provozovatel si vyhrazuje právo zásahu do obsahu uživatelského profilu, pokud je v rozporu s těmito podmínkami. Provozovatel portálu prohlašuje, že na požádání účastníka může provést změnu údajů uvedených v jeho profilu. Žádosti o provedení změn je třeba adresovat na emailovou adresu provozovatele: eovereny@gmail.com

Každý uživatel může mít vytvořen jen jeden uživatelský profil. V případě zjištění opaku mohou být profily uživatele bez upozornění provozovatelem smazány. Pokud nebude uživatel aktivní během 12 měsíců od posledního přihlášení, provozovatel portálu si vyhrazuje právo jeho profil včetně všech poskytnutých údajů, fotografií, příspěvků do diskuse a zpráv z portálu vymazat..

4. Diskuse a hodnocení:

Zaregistrovaný uživatel může přispívat do diskuse a hodnotit obchody a společnosti. Provádění uvedených činností je dobrovolné a bez nároku na honorář. Uživatelé se zavazují, že jejich zprávy a komentáře nebudou mít charakter zpráv, které jsou vulgární, urážlivé, pobuřující, obscénní, vztahující se k propagaci resp. přímo propagující násilí, rasismus, fašismus, nebo jiné hnutí a ideologie směřující k potlačení práv a svobod občanů, nebudou komerčního charakteru a nebudou podněcovat k páchání trestné činnosti nebo porušování právního řádu ČR. Provozovatel tohoto portálu neodpovídá za obsah zpráv umístěných na portál uživateli, ani za obsah příspěvků do diskuse, taktéž neodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv uživateli. Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo zásahu do uživatelského profilu, jakož i právo na odstranění komentářů, pokud porušují tato pravidla, dobré mravy nebo zákony ČR. Na které ho je povinen upozornit uživatel profilu.Upozornění: provozovatel má právo na selekci uživatelů. Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení uživatelského profilu bez udání důvodu.

5. Zrušení profilu:

Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení uživatelského profilu v následujících případech: údaje poskytnuté při registraci uživatele jsou nepravdivé, uživatel má více než jeden profil, uživatel nebyl aktivní během 12 měsíců od posledního přihlášení, uživatel ani po výzvě provozovatele neupustil od umísťování fotografií a komentářů, které jsou v rozporu s pravidly portálu - v uvedeném případě bude zrušení uživatelského profilu definitivně a uživateli nebude umožněno vytvoření nového profilu. Uživatel má právo požádat o zrušení uživatelského profilu zasláním emailu na eovereny@gmail.com

6. Doplňující podmínky:

Nedílnou součástí podmínek registrace uživatele jsou také:

Všeobecné smluvní podmínky provozovatele na stránce: e-overeny.sk/stranka/5-obchodne-podmienky

Podmínky soutěží, které budou zveřejněny při každé jednotlivé soutěži, do které se uživatel rozhodne zapojit. Podmínky služby zapomenuté, firma, pokud se uživatel pro využití této služby rozhodne. Podmínky služby zapomenuté, firma budou v takovém případě uživateli zpřístupněny na jeho žádost.

7. Obecné:

Rozšiřování jakýchkoliv dat nacházejících se na portálu je možné pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv upravit uvedené podmínky a pravidla portálu a uživatelé se zavazují tyto podmínky a pravidla nadále dodržovat. V případě, že s novými podmínkami a pravidly nebude uživatel souhlasit, přestane portál používat. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv odstavit portál i bez upozornění uživatele. Provozovatel nenese odpovědnost za data uložená na portálu, pokud dojde k jakémukoliv útoku na server. Provozovatel také nenese odpovědnost za jakékoli následky, které mohou uživatelům vzniknout v důsledku používání tohoto portálu. Provedením registrace projevuje uživatel souhlas s výše uvedenými pravidly portálu a zavazuje se je v plném rozsahu dodržovat.