Informační povinnost

1. Informační povinnost při poskytnutí osobních údajů:
Prodávající VERIFY EU s.r.o. (Dále také jako "provozovatel") informuje kupujícího (dále také jako "dotyčná osoba") o splnění informačních povinností podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (dále jen "Nařízení") a § 19 zákona č. 18/2018 Sb o ochraně osobních údajů (dále také jako "zákon o ní") sdělením níže uvedených informací.
2. Identifikační údaje a kontaktní údaje provozovatele:
Provozovatel: VERIFY EU s.r.o., Hviezdoslavova 197, Nižná 027 43 , IČ: 54478791
Právní forma s.r.o., zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 79305/L , v zastoupen: Ľuboš Nejedlík - jednatel
Emailová adresa: eovereny@gmail.com
3. Kontaktní údaje odpovědné osoby:
Odpovědná osoba: Ľuboš Nejedlík - jednatel
4. Účel zpracování osobních údajů:
Účelem je uzavření kupní smlouvy a předsmluvní vztahy, plnění práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy (licence).
5. Právní základ zpracování osobních údajů:
Právním základem je ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů: zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je dotyčná osoba, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost dotčené osoby:
- Provozovatel tímto oznamuje kupujícímu a zájemci o koupi licence jako dotyčné osobě, že ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, bude v procesu uzavření kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje bez souhlasu dotčené osoby, neboť zpracování osobních údajů bude prováděno provozovatelem v rámci předsmluvních vztahů a uzavření kupní smlouvy.

Právním základem je ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů: zpracování osobních údajů je nezbytné podle zvláštního předpisu:
- Provozovatel tímto oznamuje kupujícímu jako dotyčné osobě, že ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, bude zpracovávat osobní údaje bez souhlasu dotčené osoby, neboť zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti provozovatele, kterou je splnění daňových povinností.
6. Oprávněný zájem provozovatele:
Zadání objednávky přes objednávkový systém e-overeny.cz
7. Identifikace příjemce nebo kategorii příjemce:
Kategorie příjemců, kteří zpracovávají osobní údaje jsou:
- externí účetní,
- poštovní přepravce,
- dodavatel (pro účely vyřízení reklamace).

Státní instituce za účelem plnění povinností provozovatele:
- daňový úřad,
- orgán státní správy a veřejné moci na výkon kontroly a dozoru (Slovenská obchodní inspekce, Úřad pro ochranu osobních údajů),
- exekutor,
- soud,
- orgány činné v trestním řízení,
- atd.
8. Předávání osobních údajů do třetí země:
Předávání osobních údajů je na základě oprávněného zájmu provozovatele na základě objednávky a následného dodání zboží občanům třetích zemí EU, jako Polské republiky, České republiky, Maďarské republiky, atd.
9. Doba uchovávání osobních údajů:
Doba uchovávání osobních údajů je určena zákony na uplatňování práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy (např. Podle § 599 odst. 1 občanského zákoníku může kupující uplatnit práva z odpovědnosti za vady u soudu ve lhůtě do 24 měsíců od převzetí zboží - uchovávání osobních údajů je tedy potřebné pro identifikaci protistrany); déle zpracovávání osobních údajů je možné pouze výlučně pro účely archivace účetních dokladů na základě zvláštního předpisu.
10. Práva dotčené osoby:
Dotyčná osoba má právo:
- požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajících se dotyčné osoby,
- na opravu osobních údajů,
- na vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů,
- namítat zpracovávání osobních údajů,
- na přenosnost osobních údajů,
- podat návrh na zahájení řízení podle § 100 zákona o ní.
Dotyčná osoba může požadovat výkon výše uvedených práv kdykoliv, a to prostřednictvím emailu eovereny@gmail.com, nebo písemně na poštovní adresu sídla provozovatele. Provozovatel vyřídí žádost dotčené osoby v souvislosti s výše uvedenými právy v zákonných lhůtách.
11. Zákonná nebo smluvní požadavek:
Dotyčná osoba je povinna poskytnout osobní údaje na účel uvedený v těchto pravidlech, v opačném případě nelze uzavřít kupní smlouvu, o kterou kupující projevil zájem a následně plnit práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy pro prodávajícího a kupujícího licence.

.