Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov zákazníkom / klientom.

Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť ku cookies

Prevádzkovateľ tejto webstránky https://e-overeny.sk/ spracúva so súhlasom a v prípadoch stanovených zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách aj bez súhlasu nižšie uvedené typy cookies.

Čo sú súbory cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo Vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky https://e-overeny.sk/ . Prostredníctvom súborov cookies nie je možné priamo identifikovať konkrétnu osobu.

Súbory cookies sa používajú na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. Ukladá sa jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky https://e-overeny.sk/

Technické cookies (tzv. základné cookies)

Pomocou týchto cookies sa zabezpečuje riadne fungovanie webovej stránky ako napr. ukladanie tovaru do košíka, zobrazenie obsahu, prihlásenie do užívateľského konta a pod. V prípade tohto typu cookies je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať údaje v nevyhnutnom rozsahu aj bez súhlasu užívateľa na účely prevádzky, siete, služby alebo siete a služby v zmysle ustanovenia § 111 ods. 3 písm. a) zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.

Funkčné cookies

Pomocou týchto cookies zabezpečujeme funkčnosť a prispôsobenie obsahu našej webstránky, pričom ich nastavujeme my alebo naši externí poskytovatelia. V prípade tohto typu cookies je prevádzkovateľ oprávnený ukladať alebo získavať prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, ak dotknutý užívateľ udelil preukázateľný súhlas v zmysle ustanovenia § 109 ods. 8 v nadväznosti na § 116 ods. 5 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.

Analytické cookies

Pomocou týchto cookies je možné získať údaje o návštevnosti webovej stránky a informácie ktoré najčastejšie vyhľadávate a ako sa pohybujete, aby bolo možné zabezpečiť jednoduchšie používanie a lepší nákupný zážitok. Podstatou analytických cookies je možné rozpoznať opakovanú návštevu webstránky z toho istého prehliadača na rovnakom zariadení, zároveň môžu sledovať aktivity návštevníka pri prezeraní webstránky. V prípade tohto typu cookies je prevádzkovateľ oprávnený ukladať alebo získavať prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, ak dotknutý užívateľ udelil preukázateľný súhlas v zmysle ustanovenia § 109 ods. 8 v nadväznosti na § 116 ods. 5 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.

Marketingové cookies

Pomocou týchto cookies sa na webovej stránke môže zobrazovať reklama podľa Vašich predchádzajúcich nákupných alebo vyhľadávacích preferencíí. V prípade tohto typu cookies je prevádzkovateľ oprávnený ukladať alebo získavať prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, ak dotknutý užívateľ udelil preukázateľný súhlas v zmysle ustanovenia § 109 ods. 8 v nadväznosti na § 116 ods. 5 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.

V prípade ak prevádzkovateľ získal súhlas návštevníka/užívateľa služby v zmysle ustanovenia § 109 ods. 8 v nadväznosti na § 116 ods. 5 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách prevádzkovateľ si plní svoju informačnú povinnosť nasledovne:

1.  Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: VERIFY EU s.r.o.

Sídlo: Hviezdoslavova 197, Nižná 02743

IČO: 54 478 791

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 79305 L

Zastúpený: Ľuboš Nejedlík - konateľ

kontaktné údaje: email: eovereny@gmail.com

2.  Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovedná osoba: Ľuboš Nejedlík

3. Účel spracúvania údajov, na ktorý sú údaje určené, ako aj právny základ spracúvania údajov:

Účely:

- zabezpečenie funkčnosti webovej stránky,

- získanie údajov o návštevnosti webstránky, a informácií najčastejšie vyhľadávaných na webstránke,

- zobrazovanie reklám podľa predchádzajúcich nákupných alebo vyhľadávacích preferencií

Právny základ:

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR: návštevník/užívateľ služby vyjadril súhlas so spracúvaním svojich údajov aspoň na jeden konkrétny účel.

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje nariadeniu GDPR.

4. Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu

Kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú údaje za účelom prístupu k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa sú:

Live podpora:

Obchodné meno: Smartsupp.com, s.r.o.

Sídlo: Šumavská 524/31, Brno 60 200

IČO: 03 668 681

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaný: C 86206, Krajský súd v Brne

5. Doba uchovávania údajov

Niektoré údaje resp. typy cookies sa zo zariadenia dotknutej osoby vymažú hneď po tom, ako návštevník/užívateľ služby zatvorí okno prehliadača a naopak iné zostanú v zariadení návštevníka/užívateľa služby aj po zatvorení prehliadača s webovou stránkou prevádzkovateľa. Informácie získané v koncovom zariadení návštevníka/užívateľa služby prevádzkovateľ uchováva však najviac po dobu 5 rokov.

6, Práva dotknutej osoby/návštevníka/užívateľa

Dotknutá osoba má právo:

* požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa návštevníka/užívateľa služby,

Ako návštevník/užívateľ služby máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré od Vás máme k dispozícii ako aj informácie o tom ako Vaše údaje spracúvame.

* na opravu osobných údajov,

Prijali sme opatrenia, aby sme uchovávali Vaše presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame nie sú presné, úplné a aktuálne, prosím informujte nás o tom.

* na vymazanie osobných údajov,

Ako návštevník/užívateľ služby nás môžete požiadať aj o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, napr. ak už účel spracúvania skončil.

* na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

Ako návštevník/užívateľ služby nás môžete pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, napr. za situácie ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, sú nepresné a pod.

* namietať spracúvanie osobných údajov,

Ako návštevník/užívateľ služby máte právo namietať spracúvaniu Vašich údajov, v prípade, ak ste nadobudli presvedčenie, že na spracúvanie osobných údajov nemáme právny dôvod; napr. ak naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov neprevažujú nad právami alebo záujmami návštevníka/užívateľa služby.

* na prenosnosť osobných údajov,

Ako návštevník/užívateľ služby máte za určitých okolností právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Toto právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme nám poskytli na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

* odvolať súhlas,

Ako návštevník/užívateľ služby máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu.

* podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán,

Ako návštevník/užívateľ služby máte právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Návštevník/užívateľ služby môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu: eovereny@gmail.com alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť návštevníka/užívateľa služby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

·7. Automatizované individuálne rozhodovanie

Pokiaľ návštevník/užívateľ služby udelí súhlas s marketingovými cookies podľa jeho predchádzajúcich nákupných alebo vyhľadávacích preferencií dochádza k automatizovanému rozhodovaniu tým, že sa návštevníkovi/užívateľovi služby môže zobrazovať vyskakovacie okno, ktoré bude zobrazovať reklamy podľa jeho predchádzajúcich nákupných alebo vyhľadávacích preferencií.

8. Zákonná alebo zmluvná požiadavka

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na účel uvedený v tomto dokumente, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť zmluvu, o ktorú kupujúci prejavil záujem a následne plniť práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy pre predávajúceho a kupujúceho.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že spracovanie osobných údajov bude zabezpečené najmä nasledujúcim spôsobom:

  • Osobné údaje sú spracovávané v súlade s právnymi predpismi a na základe pokynov Používateľa, tj. Pre výkon všetkých činností potrebných pre plnenie zmluvy.
  • Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu spracúvaných osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako i k inému zneužitiu, a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracovania údajov zabezpečené všetky povinnosti spracovateľa osobných údajov, vyplývajúce z právnych predpisov.
  • Prijaté technické a organizačné opatrenia zodpovedajú miere rizika. Prevádzkovateľ pomocou nich zaisťuje neustálu dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb spracovania, a včas obnovuje dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzických či technických incidentov.
  • Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že ochrana osobných údajov podlieha interným bezpečnostným predpisom Prevádzkovateľa.
  • K osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby Prevádzkovateľa a subdodávateľov podľa týchto podmienok, ktoré budú mať Prevádzkovateľom stanovené podmienky a rozsah spracovania údajov a každá takáto osoba bude pristupovať k osobným údajom pod svojím jednoznačným identifikátorom.
  • Oprávnené osoby Prevádzkovateľa, ktoré spracúvajú osobné údaje podľa týchto podmienok, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo ich zabezpečenie. Prevádzkovateľ zabezpečí ich preukázateľné zaviazanie k tejto povinnosti. Prevádzkovateľ zabezpečí, že táto povinnosť pre Prevádzkovateľa aj oprávnené osoby bude trvať aj po skončení pracovnoprávneho alebo iného vzťahu k Prevádzkovateľovi.
  • Prevádzkovateľ bude Používateľovi pomáhať prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení, pokiaľ je to možné, pre splnenie Objednávateľových povinností reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby uvedených v GDPR; rovnako tak pri zabezpečovaní súladu s povinnosťami podľa čl. 32 až 36 GDPR, a to pri zohľadnení povahy spracovaní a informácií, ktoré má Prevádzkovateľ k dispozícii.
  • Po ukončení poskytovania plnenia, ktoré je spojené so spracovaním, je Prevádzkovateľ povinný všetky osobné údaje vymazať alebo ich vrátiť Používateľovi, pokiaľ nemá povinnosť uložiť osobné údaje na základe osobitného zákona.
  • Prevádzkovateľ poskytne Používateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie toho, že boli splnené povinnosti podľa tejto zmluvy a GDPR, umožní audity, vrátane inšpekcií, vykonávané Používateľom alebo iným audítorom, ktorého Používateľ poveril.

Používateľ sa zaväzuje neodkladne deklarovať všetky jemu známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť riadne a včasné plnenie záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok a poskytnúť Prevádzkovateľovi súčinnosť nevyhnutnú pre plnenie týchto podmienok.
Používateľ nesie zodpovednosť za správnosť všetkých údajov uvádzaných v žiadosti o registráciu doménového mena, ktoré sa týkajú osôb uvedených v žiadosti, a vyhlasuje, že získal súhlas všetkých fyzických osôb, ktorých osobné údaje majú byť na základe žiadosti o registráciu vedené v centrálnom registri doménových mien a zaväzuje sa takýto súhlas získať aj v prípade zmien takýchto osôb alebo údajov o takýchto osobách.

Používateľ je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu akékoľvek zmeny v osobných údajoch, ktoré Prevádzkovateľovi poskytol. Pre nás, v spoločnosti VERIFY SK s.r.o. je ochrana vašich osobných údajov veľmi dôležitá. Robíme všetko pre to, aby osobné údaje Vás a Vašich klientov boli naozaj v bezpečí. Preto sme prijali rôzne opatrenia technického, organizačného a personálneho charakteru.

Keď žiadate informácie o našich službách alebo potrebujete pomôcť a poradiť:
Aby sme vám mohli pomôcť s výberom služby, poskytovať hot-line a odpovedať na vaše otázky, spracúvame vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto získame prostredníctvom našich kontaktných formulárov umiestnených na webovej stránke, telefonickým kontaktom s Vami alebo prostredníctvom e-mailu.

Keď si objednáte u nás službu alebo tovar z e-shopu:

Aby sme Vám mohli dodávať službu, ktorú si vyberiete, testujete alebo objednáte prostredníctvom nášho elektronického obchodu, budeme o Vás spracúvať meno, priezvisko, kontaktnú adresu, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto osobné údaje sú nevyhnutné k plneniu samotného predmetu zmluvy, k priradeniu platby, prípadne, k poskytnutiu iných súvisiacich služieb (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti, ktoré nám vyplývajú v súvislosti s právnymi predpismi, ktoré upravujú napríklad ochranu spotrebiteľa).
Ďalšie osobné údaje o Vás a Vašich zákazníkoch, s ktorými pracujeme sú závislé od toho, ktorú z našich služieb využívate, a preto dopredu nevieme vymedziť zoznam spracúvaných osobných údajov. Držíme sa však zásady, že o Vás spracúvame vždy len tie osobné údaje, ktoré sú naozaj nevyhnutné.

Keď vám zasielame novinky e-mailom a e-booky:

K tomu, aby sme Vás mohli informovať o našich užitočných novinkách vo forme krátkych e-mailových správ alebo poslať ebook s hodnotnými informáciami pre rozvoj Vášho podnikania, spracúvame Vašu adresu elektronickej pošty (e-mail). Vždy však len na základe Vášho dobrovoľného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom odhlasovacieho linku. Tento nájdete v každej e-mailovej správe, ktorú od nás obdržíte.

Spolupracujeme s dôveryhodnými dodávateľmi:

Naše internetové obchody umiestňujeme v cloudovej infraštruktúre spoločnosti Master Internet, s.r.o., Jiráskova 21, 602 00 Brno, kde sú všetky postupy a procesy vrátane spracúvania osobných údajov pravidelne certifikované v rámci systému manažmentu kvality ISO 9001:2009 a bezpečnosti informácií ISO/IEC 27001:2013. Taktiež využívame služby serverhostingu spoločnosti Nethost, s.r.o. so sídlom Kšírova 435/136, Brno, ktorá zaviedla interné pravidlá a postupy, ktoré definujú ochranu, zaobchádzanie s dátami a ich overovanie v súlade s bezpečnostným štandardom PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Poskytovanie a sprístupňovanie osobných údajov:

Bez vášho súhlasu osobné údaje, ktoré o vás spracúvame neposkytneme ani nesprístupnime žiadnym tretím stranám. Výnimkou sú len prípady, keď nás k odovzdaniu osobných údajov zaväzujú všeobecne záväzné právne predpisy (napr. daňový úrad, polícia, súdy a iné oprávnené subjekty). A tiež spoločnosti ktoré prichádzajú s Vašimi osobnými údajmi pri spracovaní za výlučne účelom vybavenia objednávky. Prevádzkovateľ:

VERIFY EU s.r.o., Hviezdoslavova 197, Nižná 02743 , IČO: 54 478 791

Učtovná spoločnosť: Eva Barancová, 027 42 Oravský Biely Potok 240, IČO: 41796578.

Tretia strana kuriérske spoločnosti: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán:

Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ku ktorým objednávateľ na základe zmluvného vzťahu s poskytovateľom umožní poskytovateľovi prístup, a to najmä tak, že žiadnu dôvernú informáciu nerozšíri a neposkytne tretej strane, s výnimkou tretích strán, ktoré sa podieľajú na poskytovaní služieb objednávateľom, napr. napojenie na API dopravných spoločností.

Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje, že dôverné informácie objednávateľa nepoužije v rozpore s ich účelom ani účelom ich poskytnutia vo svoj prospech alebo v prospech tretích osôb. Poskytovateľ sa zaväzuje prijať a udržovať také interné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k dôverným informáciám objednávateľa, k ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich akémukoľvek spracovaniu, rovnako ako k inému zneužitiu neoprávnenou osobou. V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo e-mail a podpis či biometrický podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávané výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, v platnom a účinnom znení.


Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu, úplne odstránenie osobných údajov a ďalších zákonných práv nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.

Politika používania cookies:

Naša internetová stránka a jej podstránky používajú technológiu cookies.
Cookie predstavuje krátky text (alfanumerický reťazec), ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Pri prechádzaní e-overeny.sk - umiestnime vo vašom internetovom prehliadači reklamné súbory cookies, takže môžeme porozumieť tomu, čo vás zaujíma. VERIFY SK s.r.o. môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania

Ako používame súbory cookies - Smartsupp - Live podpora

Pri využití služieb a produktov Smartsupp môžu byť uložené dočasné súbory, tzv. "Cookies", ktoré môžu obsahovať údaje na identifikáciu návštevníka. V cookies nie sú uložené žiadne osobné údaje.

ssupp.vid - ID návštevníka (expiruje po 6 mesiacoch)
ssupp.chatid - ID konverzácie (expiruje po zatvorení prehliadača)
ssupp.group - posledná skupina návštevníka (expiruje po zatvorení prehliadača)
ssupp.opened - indikátor otvorenie chat okna (expiruje po zatvorení prehliadača)
ssupp.barclicked - indikátor kliknutí na chat okno; potrebné pre automatické správy (expiruje po zatvorení prehliadača)
ssupp.message - obsah rozpísané správy pri obnovení stránky (expiruje po zatvorení prehliadača)
ssupp.unreaded - počet neprečítaných správ (expiruje po zatvorení prehliadača)
ssupp.visits - počet návštev, potrebné pre automatické správy (expiruje po 6 mesiacoch)
AWSALB - generuje AWS (Amazon Web Services), potrebné pre správne posielanie Request na server (expiruje po 7 dňoch)
AWSALBCORS - generuje AWS (Amazon Web Services), potrebné pre správne posielanie Request na server (expiruje po 7 dňoch)

Pri používaní Smartlook nahráviek môžu byť tiež uložené následujúce súbory cookies:

Smartsupp používa sledovanie zákazníka a nahráva jeho pohyby na webovej stránke. Záznam je uchovávaný 10 dní.

SL_C_23361dd035530_KEY - projektový kľúč (expiruje po 2 rokoch)
SL_C_23361dd035530_SID - ID aktuálnej relácie (expiruje po 2 rokoch)
SL_C_23361dd035530_VID - ID návštevníka (expiruje po 2 rokoch)

Prevádzkovateľ je zaevidovaný na ÚOOÚ pod číslom: 201417378
Ochrana formulárov je zabezpečená pomocou aplikácie reCaptcha V2 a reCaptcha V3 od GOOGLE.

Viac sa dozviete na:

Ochrana osobných údajov e-overeny - plné znenie

Obchodné podmienky e-overeny