Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov zákazníkom / klientom.

podľa čl. 13 Nariadenia GDPR a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ: KRB-TECH s.r.o.

Sídlo: Vojtaššákova 614, 027 44 Tvrdošín

IČO: 44 708 220

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 51100/L

Emailová adresa: eovereny@gmail.com

2. Účel spracúvania osobných údajov:

Účelom je

 • Uzatvorenie zmluvy a predzmluvné vzťahy, plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy,
 • spracúvanie osobných údajov z dôvodu splnenia povinností podľa osobitných predpisov (daňové zákony a pod.)

3. Právny základ spracúvania osobných údajov:

i. Právnym základom je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ týmto oznamuje účastníkovi zmluvy a záujemcovi ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia, bude v procese uzatvorenia zmluvy o dielo spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a uzatvorenia zmluvy.

ii. Právnym základom je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu

Prevádzkovateľ týmto oznamuje účastníkovi zmluvy ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia, bude spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorou je splnenie daňových povinností.

4. Identifikácia príjemcu alebo kategóriu príjemcu:

Kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Externá účtovníčka, externý programátori, pracovníci spoločnosti

Štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa:

Daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.

5. Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov je určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy - uchovávanie osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany; dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie účtovných dokladov na základe osobitného predpisu.

6. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

· požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa kupujúceho (ďalej tiež ako "dotknutá osoba")

Dotknutá osoba má právo vedieť zoznam osobných údajov, ktoré spracúvame.

· na opravu osobných údajov

Prevádzkovateľ prijal opatrenia, aby uchovával presné, úplné a aktuálne osobné údaje.

· na vymazanie osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie)

Dotknutá osoba môže požiadať o vymazanie jej osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, a to najmä:

- osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané,

- súhlas bol odvolaný,

- osobné údaje sa spracúvali nezákonne, a pod.

Žiadosti o výmaz osobných údajov nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na:

- splnenie zákonnej povinnosti,

- na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania.

· na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba môže pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sa prestali používať osobné údaje, a to najmä

- počas obdobia overenia správnosti osobných údajov, v prípade namietnutia správnosti osobných údajov,

- počas obdobia overenia, či prevádzkovateľ má relevantný účel spracúvania,

- počas obdobia overenia, či oprávnené záujmy prevažujú nad oprávnenými záujmami.

· namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov v prípade pochybností, či je na spracúvanie osobných údajov právny dôvod, príp. namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týkajú priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

· na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má za určitých okolností právo požiadať o prenos osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi. Toto právo na prenosnosť sa týka len tých osobných údajov, ktoré boli poskytnuté na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je jednou zo zmluvných strán.

· odvolať súhlas

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas v prípade, že sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

· podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán

Dotknutá osoba má právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Kupujúci ako dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu eovereny@gmail.com, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

8. Zákonná alebo zmluvná požiadavka

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na účel uvedený v tomto dokumente, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť zmluvu, o ktorú kupujúci prejavil záujem a následne plniť práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy pre predávajúceho a kupujúceho.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že spracovanie osobných údajov bude zabezpečené najmä nasledujúcim spôsobom:

 • Osobné údaje sú spracovávané v súlade s právnymi predpismi a na základe pokynov Používateľa, tj. Pre výkon všetkých činností potrebných pre plnenie zmluvy.
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu spracúvaných osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako i k inému zneužitiu, a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracovania údajov zabezpečené všetky povinnosti spracovateľa osobných údajov, vyplývajúce z právnych predpisov.
 • Prijaté technické a organizačné opatrenia zodpovedajú miere rizika. Prevádzkovateľ pomocou nich zaisťuje neustálu dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb spracovania, a včas obnovuje dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzických či technických incidentov.
 • Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že ochrana osobných údajov podlieha interným bezpečnostným predpisom Prevádzkovateľa.
 • K osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby Prevádzkovateľa a subdodávateľov podľa týchto podmienok, ktoré budú mať Prevádzkovateľom stanovené podmienky a rozsah spracovania údajov a každá takáto osoba bude pristupovať k osobným údajom pod svojím jednoznačným identifikátorom.
 • Oprávnené osoby Prevádzkovateľa, ktoré spracúvajú osobné údaje podľa týchto podmienok, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo ich zabezpečenie. Prevádzkovateľ zabezpečí ich preukázateľné zaviazanie k tejto povinnosti. Prevádzkovateľ zabezpečí, že táto povinnosť pre Prevádzkovateľa aj oprávnené osoby bude trvať aj po skončení pracovnoprávneho alebo iného vzťahu k Prevádzkovateľovi.
 • Prevádzkovateľ bude Používateľovi pomáhať prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení, pokiaľ je to možné, pre splnenie Objednávateľových povinností reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby uvedených v GDPR; rovnako tak pri zabezpečovaní súladu s povinnosťami podľa čl. 32 až 36 GDPR, a to pri zohľadnení povahy spracovaní a informácií, ktoré má Prevádzkovateľ k dispozícii.
 • Po ukončení poskytovania plnenia, ktoré je spojené so spracovaním, je Prevádzkovateľ povinný všetky osobné údaje vymazať alebo ich vrátiť Používateľovi, pokiaľ nemá povinnosť uložiť osobné údaje na základe osobitného zákona.
 • Prevádzkovateľ poskytne Používateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie toho, že boli splnené povinnosti podľa tejto zmluvy a GDPR, umožní audity, vrátane inšpekcií, vykonávané Používateľom alebo iným audítorom, ktorého Používateľ poveril.

Používateľ sa zaväzuje neodkladne deklarovať všetky jemu známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť riadne a včasné plnenie záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok a poskytnúť Prevádzkovateľovi súčinnosť nevyhnutnú pre plnenie týchto podmienok.
Používateľ nesie zodpovednosť za správnosť všetkých údajov uvádzaných v žiadosti o registráciu doménového mena, ktoré sa týkajú osôb uvedených v žiadosti, a vyhlasuje, že získal súhlas všetkých fyzických osôb, ktorých osobné údaje majú byť na základe žiadosti o registráciu vedené v centrálnom registri doménových mien a zaväzuje sa takýto súhlas získať aj v prípade zmien takýchto osôb alebo údajov o takýchto osobách.

Používateľ je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu akékoľvek zmeny v osobných údajoch, ktoré Prevádzkovateľovi poskytol. Pre nás, v spoločnosti KRB-TECH s.r.o. je ochrana vašich osobných údajov veľmi dôležitá. Robíme všetko pre to, aby osobné údaje Vás a Vašich klientov boli naozaj v bezpečí. Preto sme prijali rôzne opatrenia technického, organizačného a personálneho charakteru.

Keď žiadate informácie o našich službách alebo potrebujete pomôcť a poradiť:
Aby sme vám mohli pomôcť s výberom služby, poskytovať hot-line a odpovedať na vaše otázky, spracúvame vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto získame prostredníctvom našich kontaktných formulárov umiestnených na webovej stránke, telefonickým kontaktom s Vami alebo prostredníctvom e-mailu.

Keď si objednáte u nás službu alebo tovar z e-shopu:

Aby sme Vám mohli dodávať službu, ktorú si vyberiete, testujete alebo objednáte prostredníctvom nášho elektronického obchodu, budeme o Vás spracúvať meno, priezvisko, kontaktnú adresu, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto osobné údaje sú nevyhnutné k plneniu samotného predmetu zmluvy, k priradeniu platby, prípadne, k poskytnutiu iných súvisiacich služieb (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti, ktoré nám vyplývajú v súvislosti s právnymi predpismi, ktoré upravujú napríklad ochranu spotrebiteľa).
Ďalšie osobné údaje o Vás a Vašich zákazníkoch, s ktorými pracujeme sú závislé od toho, ktorú z našich služieb využívate, a preto dopredu nevieme vymedziť zoznam spracúvaných osobných údajov. Držíme sa však zásady, že o Vás spracúvame vždy len tie osobné údaje, ktoré sú naozaj nevyhnutné.

Keď vám zasielame novinky e-mailom a e-booky:

K tomu, aby sme Vás mohli informovať o našich užitočných novinkách vo forme krátkych e-mailových správ alebo poslať ebook s hodnotnými informáciami pre rozvoj Vášho podnikania, spracúvame Vašu adresu elektronickej pošty (e-mail). Vždy však len na základe Vášho dobrovoľného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom odhlasovacieho linku. Tento nájdete v každej e-mailovej správe, ktorú od nás obdržíte.

Spolupracujeme s dôveryhodnými dodávateľmi:

Naše internetové obchody umiestňujeme v cloudovej infraštruktúre spoločnosti Master Internet, s.r.o., Jiráskova 21, 602 00 Brno, kde sú všetky postupy a procesy vrátane spracúvania osobných údajov pravidelne certifikované v rámci systému manažmentu kvality ISO 9001:2009 a bezpečnosti informácií ISO/IEC 27001:2013. Taktiež využívame služby serverhostingu spoločnosti Nethost, s.r.o. so sídlom Kšírova 435/136, Brno, ktorá zaviedla interné pravidlá a postupy, ktoré definujú ochranu, zaobchádzanie s dátami a ich overovanie v súlade s bezpečnostným štandardom PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Poskytovanie a sprístupňovanie osobných údajov:

Bez vášho súhlasu osobné údaje, ktoré o vás spracúvame neposkytneme ani nesprístupnime žiadnym tretím stranám. Výnimkou sú len prípady, keď nás k odovzdaniu osobných údajov zaväzujú všeobecne záväzné právne predpisy (napr. daňový úrad, polícia, súdy a iné oprávnené subjekty). A tiež spoločnosti ktoré prichádzajú s Vašimi osobnými údajmi pri spracovaní za výlučne účelom vybavenia objednávky. Prevádzkovateľ: KRB-TECH s.r.o., Vojtaššákova 614, 027 43 Tvrdošín, IČO: 44708220 Učtovná spoločnosť: Eva Barancová, 027 42 Oravský Biely Potok 240, IČO: 41796578. Tretia strana kuriérske spoločnosti: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán:

Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ku ktorým objednávateľ na základe zmluvného vzťahu s poskytovateľom umožní poskytovateľovi prístup, a to najmä tak, že žiadnu dôvernú informáciu nerozšíri a neposkytne tretej strane, s výnimkou tretích strán, ktoré sa podieľajú na poskytovaní služieb objednávateľom, napr. napojenie na API dopravných spoločností.

Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje, že dôverné informácie objednávateľa nepoužije v rozpore s ich účelom ani účelom ich poskytnutia vo svoj prospech alebo v prospech tretích osôb. Poskytovateľ sa zaväzuje prijať a udržovať také interné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k dôverným informáciám objednávateľa, k ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich akémukoľvek spracovaniu, rovnako ako k inému zneužitiu neoprávnenou osobou. V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo e-mail a podpis či biometrický podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávané výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, v platnom a účinnom znení.


Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu, úplne odstránenie osobných údajov a ďalších zákonných práv nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.

Politika používania cookies:

Naša internetová stránka a jej podstránky používajú technológiu cookies.
Cookie predstavuje krátky text (alfanumerický reťazec), ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Využívaním našich internetových stránok súhlasíte s využívaním technológie cookies. Pri prechádzaní e-overeny.sk - umiestnime vo vašom internetovom prehliadači reklamné súbory cookies, takže môžeme porozumieť tomu, čo vás zaujíma. KRB-TECH s.r.o. môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania

Ako používame súbory cookies - Smartsupp - Live podpora

Pri využití služieb a produktov Smartsupp môžu byť uložené dočasné súbory, tzv. "Cookies", ktoré môžu obsahovať údaje na identifikáciu návštevníka. V cookies nie sú uložené žiadne osobné údaje.

ssupp.vid - ID návštevníka (expiruje po 6 mesiacoch)
ssupp.chatid - ID konverzácie (expiruje po zatvorení prehliadača)
ssupp.group - posledná skupina návštevníka (expiruje po zatvorení prehliadača)
ssupp.opened - indikátor otvorenie chat okna (expiruje po zatvorení prehliadača)
ssupp.barclicked - indikátor kliknutí na chat okno; potrebné pre automatické správy (expiruje po zatvorení prehliadača)
ssupp.message - obsah rozpísané správy pri obnovení stránky (expiruje po zatvorení prehliadača)
ssupp.unreaded - počet neprečítaných správ (expiruje po zatvorení prehliadača)
ssupp.visits - počet návštev, potrebné pre automatické správy (expiruje po 6 mesiacoch)
AWSALB - generuje AWS (Amazon Web Services), potrebné pre správne posielanie Request na server (expiruje po 7 dňoch)
AWSALBCORS - generuje AWS (Amazon Web Services), potrebné pre správne posielanie Request na server (expiruje po 7 dňoch)

Pri používaní Smartlook nahráviek môžu byť tiež uložené následujúce súbory cookies:

Smartsupp používa sledovanie zákazníka a nahráva jeho pohyby na webovej stránke. Záznam je uchovávaný 10 dní.

SL_C_23361dd035530_KEY - projektový kľúč (expiruje po 2 rokoch)
SL_C_23361dd035530_SID - ID aktuálnej relácie (expiruje po 2 rokoch)
SL_C_23361dd035530_VID - ID návštevníka (expiruje po 2 rokoch)

Prevádzkovateľ je zaevidovaný na ÚOOÚ pod číslom: 201417378
Ochrana formulárov je zabezpečená pomocou aplikácie reCaptcha V2 a reCaptcha V3 od GOOGLE.

COOKIES

Vášho súkromia si vážime. Toto je informácia o spôsobe spracovania, právnom základe, účele a rozsahu informácií, ktoré o našich zákazníkoch a návštevníkoch našich stránok spracovávame.
Správca osobných údajov: KRB-TECH s.r.o., IČ 44708220 se sídlom Vojtaššákova 614, Tvrdošín 02744, sk.
Údaje na Vašom zariadení
Na Vašom zariadení ukladáme cookies. Obsah súborov cookies predstavuje spôsob, ako identifikovať konkrétneho návštevníka a poskytnúť mu možnosť priebežnej interakcie s webovou stránkou, najmä umožnenie vytvorenia užívateľského účtu, prihlásenia, nákupu. Ďalej môžu byť využité pre technickú optimalizáciu prevádzky platformy webových stránok, bezpečnostné funkcie a technický záznam voľby preferencie zobrazenia podľa Vášho zariadenia technickým prevádzkovateľom infraštruktúry. Poskytovať základnú funkčnosť, starať sa o prevádzkovú bezpečnosť a stabilitu je naším oprávneným záujmom.
Súbory cookies môžeme využiť aj na ďalšie účely na základe Vášho súhlasu. S ohľadom na povahu a účel využitia údajov rozlišujeme tieto základné druhy:
Funkčné: Doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladajú niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, použitie skriptov a/alebo zdrojov tretích strán, widgety atď.
Analytické: Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.
Marketingové: Môžeme používať súbory cookie a nástroje tretích strán na zlepšenie ponuky produktov a/alebo služieb našej alebo našich partnerov, jej relevantnosti pre vás na základe produktov alebo stránok, ktoré ste navštívili na tejto webovej stránke alebo na iných webových stránkach.
Môžeme využiť lokálne úložisko Vášho prehliadača. Toto robíme na základe Vášho súhlasu.
Právo na prístup a iné práva
Podľa patričných právnych ustanovení máte právo:
na opravu chybných osobných údajov, požadovať výmaz osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame, okrem údajov, kde nám ich spracovanie ukladajú iné právne predpisy alebo právny záujem, právo požiadať o prenos osobných údajov alebo obmedziť ich spracovanie.
Kontakt
V prípade otázok či iných žiadostí môžete kontaktovať správcu údajov, resp. poverenca na ochranu osobných údajov na adrese krbtech@azet.sk. Ďalej sa môžete obrátiť na príslušnú inštitúciu ochrany osobných údajov.

Viac sa dozviete na:

Ochrana osobných údajov e-overeny - plné znenie

Obchodné podmienky e-overeny