Reklamačný poriadok

(zodpovednosť  za vady, záruka, reklamácie)

Obchodník: VERIFY EU s.r.o., IČO: 54478791, so sídlom Nižná 02743, ul.: Hviezdoslavova 197, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina , oddiel Sro, vložka č. 79305/L, prevádzka VERIFY EU s.r.o., Nižná 02743, ul.: Hviezdoslavova 197

 • 1.        Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob jej vybavenia.

 • 2.      Tento reklamačný poriadok sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 3.     Obchodník zodpovedá za FUNGOVANIE ELEKTRONICKEJ SLUŽBY A JEJ SÚČASTI len v celku s všetkými službami, ktorá daná elektronická služba poskytuje a spotrebiteľ je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u obchodníka podľa platného reklamačného poriadku.

 • 4.     Obchodník zodpovedá za akúkoľvek vadu, ktorú má ZAKÚPENÁ ELEKTRONICKÁ SLUŽBA v čase jej dodania a ktorá sa prejaví V ČASE PLATNOSTI LICENCIE od jej aktivácie. Spotrebiteľ môže uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady, vrátane práva odoprieť zaplatiť kúpnu cenu podľa § 621 ods. 2 Občianskeho zákonníka, len ak vytkol vadu do dvoch mesiacov od zistenia vady, najneskôr však po dobu platnosti ZAKÚPENEJ LICENCIE ELEKTRONICKEJ SLUŽBY.

 • 5.     Ak obchodník zodpovedá za vadu predanej LICENCIE ELEKTRONICKEJ SLUŽBY po dobu platnej licencie, spotrebiteľ má voči nemu právo na odstránenie vady opravou, alebo právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 • 6.     Reklamačný poriadok sa vzťahuje na platné LICENCIE ELEKTRONICKEJ SLUŽBY zakúpenej spotrebiteľom od obchodníka vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu obchodníka.

 • 7.     Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

 • 8.      Počas DOBY PLATNOSTI LICENCIE ELEKTRONICKEJ SLUŽBY má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie chyby.

 • 9.     Reklamácie vybavuje obchodník v pracovných dňoch a to LEN PÍSOMNE na email info@e-overeny.sk. Ak zakúpená platná licencia elektronickej služby vykazuje vady, spotrebiteľ má právo uplatniť reklamáciu aj v prevádzkarni obchodníka v súlade s ust. § 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka ústnym podaním vady a vyplnením reklamačného formulára v prevádzke obchodníka na adrese VERIFY EU s.r.o., IČO: 54478791, so sídlom Nižná 02743, ul.: Hviezdoslavova 197, spolu s kópiou platného dokladu o zakúpení. Podobu formulára určí obchodník a jeho vzor je umiestnený aj na internetovej stránke obchodníka. Spotrebiteľ je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád poskytnutej platnej licencie na internetové služby. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

I.         doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od spotrebiteľa obchodníkovi,
II.        doručenie kópie faktúry resp. iného dokladu o potvrdené prevodu vydaného spotrebiteľovi (na  .         oprávnené účely preukázania kúpy u obchodníka).

Reklamačný formulár je možné stiahnuť tu ( kliknutím sa zobrazí reklamačný formulár ). Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na obchodníka e-mail info@e-overeny.sk


 • 10.     Obchodník je povinný prijať reklamáciu v VERIFIY EU s.r.o.., IČO: 54478791, so sídlom Nižná 02743, ul.: Hviezdoslavova 197, prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

 • 11.     Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu poštovou zásielkou, ktorú obchodník odoprel prijať, zásielka sa považuje za doručenú v deň odopretia.

 • 12.     Obchodník alebo ním určená osoba vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie, resp. vytknutí vady vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu bezodkladne po uplatnení reklamácie, resp. vytknutí vady spotrebiteľom, v ktorej presne označí ktorá časť elektronických služieb platnej licencie nebola splnená.

 • 13.     Obchodník v potvrdení o uplatnení reklamácie, resp. vytknutí vady uvedie lehotu, v ktorej vadu v súlade s § 507 ods. 1 Občianskeho zákonníka odstráni. Lehota oznámená podľa predchádzajúcej vety nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, resp. vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť.

 • 14.     Ak obchodník odmietne zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi spotrebiteľovi. Ak spotrebiteľ znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou preukáže zodpovednosť obchodníka za vadu, môže vytknúť vadu opakovane a obchodník nemôže odmietnuť zodpovednosť za vadu; na opakované vytknutie vady sa § 621 ods. 3 Občianskeho zákonníka nevzťahuje. Na náklady spotrebiteľa spojené so znaleckým posudkom a odborným stanoviskom sa vzťahuje § 509 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 • 15.     Spotrebiteľ má právo požiadať o odstránenie vady opravou veci prípadne žiadať o primeranú zľavu z hodnoty. Spotrebiteľ si nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný, alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom odstránenia vady spôsobil obchodníkovi neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu elektronických služieb, ktorú by mala elektronická služba zakúpenej platnej licencie bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob odstránenia vady spôsobil spotrebiteľovi značné ťažkosti.

 • 16.     Obchodník môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, vrátane okolností podľa bodu 15. druhej vety Reklamačného poriadku.

 • 17.     Obchodník opraví v primeranej lehote (§ 507 ods. 1 Občianskeho zákonníka) po tom, čo spotrebiteľ vytkol vadu, bezplatne, na vlastné náklady a bez spôsobenia závažných ťažkostí spotrebiteľovi s ohľadom na povahu veci a účel, na ktorý spotrebiteľ vec požadoval.

 • 18.     Na účely opravy spotrebiteľ sprístupní elektronickú službu obchodníkovi podľa § 622 ods. 5 Občianskeho zákonníka. Náklady prevzatia veci znáša obchodník.

 • 19.      Nárok na uplatnenie záruky u obchodníka môže zaniknúť:

I.                    nepredložením dokladu o zaplatení,
II.                   neoznámením zjavných chýb,
III.                  uplynutím platnosti zakúpenej elektronickej licencie,
IV.                neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti správy konta            .                    obchodníka aj recenzii od klientov,
V.                 zásahom do vytvoreného konta obchodníka k tomu neoprávnenej osoby,
VI.                ak spotrebiteľ žiada funkčnosti len časti funkcii, ktoré poskytuje elektronická služby platnej     .                    licencie

 • 20.     Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty podľa § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak

a)           obchodník nefunkčnú časť poskytovanej elektronickej služby neopravil
b)          obchodník nefunkčnú časť poskytovanej elektronickej služby neopravil v súlade s § 623 ods. 4 a .             6 Občianskeho zákonníka,
c)           obchodník bezdôvodne odmietol odstrániť časť poskytovanej elektronickej služby podľa § 623 .             ods. 2 Občianskeho zákonníka,
d)          časť poskytovanej elektronickej služby má rovnakú vadu aj napriek oprave
e)          vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od .            kúpnej zmluvy

 • 21.    Pri posudzovaní práva spotrebiteľa na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa bodu 24. písm. d) a e) Reklamačného poriadku sa zohľadnia všetky okolnosti, najmä druh a hodnota veci, povaha a závažnosť odstrániť časť poskytovanej elektronickej služby a možnosť od spotrebiteľa objektívne žiadať, aby dôveroval v schopnosť obchodníka odstrániť vadu.

 • 22.     Zľava z kúpnej ceny musí byť primeraná rozdielu hodnoty predanej veci a hodnoty, ktorú by vec mala, ak by bola bez vád.

 • 23.     Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa bodu 24. týchto Obchodných podmienok, ak sa spotrebiteľ spolupodielal svojim konaním na vzniku nefunkčnosti časť poskytovanej elektronickej služby po dobu platnosti licencie alebo ak je vada zanedbateľná.

 • 24.     Oprávnenie spotrebiteľa na uplatnenie reklamácie vady časť poskytovanej elektronickej služby je po tom, ako využil svoje právo a požiadal obchodníka o odstránenie vady tovaru podľa bodu 9. Reklamačného poriadku vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.