Obchodné podmienky VERIFY EU s.r.o.

 • Potvrdenie a súhlas s podmienkami:
  Prevádzkovateľ internetových stránok e-overeny.sk (ďalej len "stránky") VERIFY EU s.r.o.; Hviezdoslavova 197, 027 43 Nižná, IČO 54478791 (ďalej len "prevádzkovateľ") na stránkach zobrazuje informácie o službách registrovaných partnerov (ďalej len "partner"), ako aj ich firemné údaje, ktoré uchováva vo svojej databáze. Partneri sa na stránkach zobrazujú v zodpovedajúcej kategórii. Štruktúru kategórií určuje prevádzkovateľ.
  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozšíriť alebo upraviť akékoľvek informácie partnera za účelom verného predstavenia partnera a zabezpečenia aktuálnosti zobrazovaných údajov. Na stránkach partnera, pri ktorých sa zobrazujú údaje a recenzie partnera prevádzkovateľ umiestni odkaz na internetovú stránku partnera a zabezpečí, aby sa na ňu mohli prekliknúť užívatelia stránok.
  Prevádzkovateľ službu poskytuje za zmluvných podmienok (ďalej len "podmienky") uvedených v tejto zmluve o registrácii. Registráciou do systému prevádzkovateľa partner vyslovuje súhlas s týmito podmienkami. V prípade, že partner s podmienkami alebo s niektorou z častí týchto podmienok nesúhlasí, registrácia sa nesmie vykonať a partner nemá právo na využívanie služieb prevádzkovateľa.
 • Registrácia partnera:
  Partner sa do systému registruje vyplnením a odoslaním registračného formulára na internetovej stránke e-overeny.sk/zakaznik/zaregistrovat
  V prípade správneho vyplnenia a odoslania registračného formulára a stlačením tlačidla "Zaregistrovať!" prevádzkovateľ e-mailom oznámi partnerovi zápis do databázy partnerov, ktorý partner musí potvrdiť inak nenastane plnenie zmluvných podmienok.
  Partner sa musí prihlásiť do administračného systému na internetovej stránke e-overeny.sk/zakaznik/zaregistrovat a vyplniť požadované údaje. Tieto údaje partner musí udržiavať aktuálne. Pri akejkoľvek zmene je povinný údaje bezodkladne opraviť v systéme. Partner musí na požiadanie prevádzkovateľa poskytnúť chýbajúce údaje potrebné k registrácii alebo fakturácii.
  Prevádzkovateľ má právo odmietnuť poskytovanie služby komukoľvek bez udania dôvodu.
 • Aktualizácia súborov:
  Partner je pri akejkoľvek zmene povinný údaje bezodkladne opraviť v systéme. Partner musí na požiadanie prevádzkovateľa poskytnúť chýbajúce údaje potrebné k registrácii alebo fakturácii.
 • Programy pre internetové obchody:
  Partner má pre zobrazovanie služieb možnosť vybrať si z nasledovných elektronických programov: e-overeny.sk/stranka/7-ppc-programy
 • Portál e-overeny.sk nie je predajca produktu a nenesie žiadne právne následky v prípade reklamácie, ani iných možných právnych dôsledkov predávajúceho/Partnera , ktorý uvedení tovar v katalógu výrobkov zobrazuje. Všetky právne následky vyplývajúce z prezentácie výrobkov a ich následné reklamácie nesie predávajúci/Partner.
 • Stav účtu:
  Stav účtu môže partner sledovať v administračnom systéme po prihlásení.
  Obnovenie ako aj kúpa licencie prebieha v administračnom systéme partnera prostredníctvom elektronického formulára. Licencie si partner vyberie z ponuky. Po odoslaní objednávkového formulára systém prevádzkovateľa v administračnom systéme odošle na jeho registračný email objednávku formou predfaktúry s fakturačnými údajmi pripravenú na okamžitú úhradu. Úhradu je možné zrealizovať prevodom peňazí na účet prevádzkovateľa alebo vkladom hotovosti na účet prevádzkovateľa podľa zobrazených fakturačných údajov. Po uhradení sumy na účet prevádzkovateľa bude partnerovi do 7 pracovných dní sprístupnená licencia s prislúchajúcim bonusom, ak je tak dohodnuté. Následne prevádzkovateľ vystaví elektronickú faktúru na základe údajov v administračnom systéme a odošle ju na e-mailovú adresu partnera. Všetky pohyby na svojom účte môže partner sledovať v administračnom systéme.
  Partner môže na úhradu akejkoľvek ďalšej platenej služby zo strany prevádzkovateľa využiť svoj účet.
 • Zmena podmienok:
  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky. Po akejkoľvek takejto zmene prevádzkovateľ zverejní zmenené podmienky na stránke a tak partnera o tejto zmene informuje. Nové zmenené podmienky vstúpia do platnosti automaticky po zverejnení na stránke. Inak sa podmienky nemôžu meniť s výnimkou, keď obe strany podpíšu písomnú dohodu. Ďalšie používanie služieb po zverejnení zmenených podmienok na tejto stránke potvrdzuje súhlas partnera s novými podmienkami.
 • Zmena služieb:
  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo ukončiť akúkoľvek službu alebo časť služby, bez nároku partnera na vrátenie poplatku za službu.
  Prevádzkovateľ poskytne partnerovi maximálne množstvo informácií o takejto zmene alebo ukončení, ak to bude za daných okolností možné.
 • Heslo a bezpečnosť:
  Prístup partnera do administračného systému je možný len zadaním správneho prihlasovacieho mena a hesla do systému. Povinnosťou partnera je zabezpečiť primeranú ochranu týchto údajov, aby sa zamedzilo prístupu k nim neoprávneným osobám. V prípade zneužitia, podozrenia zneužitia, odcudzenia alebo podozrenia odcudzenia hesla musí túto skutočnosť partner bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi.
 • Vlastnícke oprávnenie:
  Súhlasom s týmito podmienkami partner udeľuje prevádzkovateľovi všetky práva k uverejneniu každého dodaného obsahu, textov, obchodných značiek, obchodných mien, zoznamov. Súčasne partner zodpovedá za to, že má oprávnenie k používaniu ochranných známok a značiek, ktorých nie je vlastníkom. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek spory vzniknuté neoprávneným porušením autorských práv.
  Partner udeľuje prevádzkovateľovi právo prepojiť odkazy na stránke prevádzkovateľa hyperlinkou so stránkou partnera.
 • Pravidlá prevádzky:
  Partner zodpovedá za prevádzku svojho konta. Partner súhlasí, že:
  • je zodpovedný za činy každého, kto použije partnerove užívateľské meno a za obsah, ktorý dodá na zobrazovanie na stránke partnera;
  • bude prevádzkovateľa informovať vždy, keď sa u niektorého z odkazov na stránku partnera zobrazia chybné stránky alebo nefunkčné spojenie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pozastaviť odkazy s nefunkčnými linkami.
  Žiadne ilegálne alebo podvodné činy. Partner súhlasí, že:
  • bude dodržovať všetky platné zákony a nariadenia pri používaní služby vrátane, ale predovšetkým Zákona na ochranu údajov;
  • sa nebude vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu či to nepravdivo tvrdiť, alebo akokoľvek inak nesprávne popisovať svoje spojenie s akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou;
  • nebude využívať službu pre ilegálne alebo nemorálne účely.
  Nevhodný materiál. Partner súhlasí, že:
  • nebude zverejňovať, propagovať alebo prenášať prostredníctvom služby žiaden nezákonný, znepokojujúci, hanlivý, urážlivý, výhražný, škodlivý, vulgárny, obscénny, nenávidený, rasovo či etnicky; ktorý podporuje jednanie vedúce k trestnému činu, občianskej zadlženosti alebo akokoľvek inak porušuje platné zákony alebo nariadenia; alebo akokoľvek inak nevyhovujúci a nežiaduci materiál každého druhu a povahy;
  • partner je povinný upozorniť na nevhodný komentár prevádzkovateľa, na základe kontroly nad účtom, ktorý prevádzkovateľ môže následne zablokovať;
  • prevádzkovateľ neschvaľuje obsah údajov dodaných partnerom, ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek výhražný, hanlivý, obscénny, znepokojujúci alebo urážlivý materiál, ktorý je súčasťou takýchto materiálov alebo za akýkoľvek zločin, ku ktorému dopomohlo využívanie tejto stránky;
  • v prípade porušenia akéhokoľvek ustanovenia pravidiel prevádzky uvedených v čl. 10. sa partner vystavuje riziku trestného stíhania.
  Integrita systému. Partner súhlasí, že:
  • nebude žiadnym spôsobom podsúvať alebo distribuovať súbory, ktoré obsahujú víry, poškodené súbory alebo akýkoľvek podobný software alebo programy, ktoré by mohli poškodiť činnosť počítača niekoho iného;
  • nebude zasahovať alebo nenaruší siete spojené so službami;
  • nebude používať žiadne zariadenia, software alebo program, alebo za pomoci iných prostriedkov sa nebude pokúšať zasahovať a narúšať riadnu prevádzku stránky, služby a/alebo akékoľvek transakcie, ktorú táto stránka ponúka;
  • neurobí nič, čo by spôsobilo nezmyselnú a neprimerane veľkú záťaž v infraštruktúre prevádzkovateľa;
  • tým, že má partner prístup ku službe, vyjadruje svoj súhlas, že pri používaní služby bude používať len prostriedky, ktoré poskytuje prevádzkovateľ alebo spoločnosti autorizované prevádzkovateľom. Partner tiež súhlasí, že nebude používať žiadne automatizované prostriedky (napr. agentov, roboty, scripty alebo spiders) a to zo žiadneho dôvodu.
  Porušenie autorských práv tretej strany:
  • V prípade, že partner zverejní alebo sprístupní informácie alebo iný materiál, ktorý porušuje autorské práva tretej strany, môže prevádzkovateľ ukončiť prístup partnera ku službám. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody týmto vzniknuté.
  • Prevádzkovateľ môže, podľa vlastného uváženia, okamžite ukončiť prístup partnera ku službe, pokiaľ pri prevádzke porušil akýkoľvek bod čl. 10 týchto podmienok.
  • Portál e-overeny.sk nie je predajca produktu a nenesie žiadne právne následky v prípade reklamácie, ani iných možných právnych dôsledkov predávajúceho/Partnera, ktorý uvedení tovar v katalógu výrobkov zobrazuje. Všetky právne následky vyplývajúce z prezentácie výrobkov a ich následné reklamácie nesie predávajúci/Partner.
 • Obmedzenie zodpovednosti:
  Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené stratou zisku, využívaním údajov a iného nehmotného majetku alebo za všetky nepriame, škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo neschopnosti používať službu alebo kvôli neoprávnenému prístupu a to i vtedy, pokiaľ bol prevádzkovateľ upozornený na možnosť týchto škôd.
 • Náhrada škody:
  Partner súhlasí, že nebude škodiť prevádzkovateľovi, jeho materskej spoločnosti, dcérskym spoločnostiam, sesterským spoločnostiam, zamestnancom ani klientom a partnerom, a že v prípade ich zámerného poškodenia je ochotný uhradiť škodu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku porušenia týchto pravidiel.
 • Ukončenie a jeho následky:
  Ukončenie zo strany partnera:
  • Partner môže využívanie služieb zrušiť kedykoľvek, bez udania dôvodu, s okamžitou platnosťou, vo chvíli doručenia oznámenia tejto skutočnosti prevádzkovateľovi. V prípade, že partner nesúhlasí s podmienkami, alebo má voči nim výhrady, jediným spôsob pre partnera je okamžité ukončenie využívania služieb prevádzkovateľa a oznámenie tejto skutočnosti prevádzkovateľovi. Partner v tomto prípade nemá nárok na vrátenie zaplatených poplatkov za služby ktoré mal predplatné.
  Ukončenie zo strany prevádzkovateľa:
  • Prevádzkovateľ môže registráciu partnera okamžite zrušiť:
   1. Tým, že zašle partnerovi oznámenie o tejto skutočnosti e-mailom. Prevádzkovateľ v prípade ukončenia nenesie žiadnu zodpovednosť za škody týmto spôsobené partnerovi alebo tretej osobe;
   2. V prípade, že partner tieto zmluvné podmienky nedodržal alebo porušil, po výzve prevádzkovateľa na jeho email kedy nie je možné zjednanie nápravy do 5 dní od dňa kedy bol partnerovi odoslaný email o nedodržaní zmluvných podmienok;
   3. V prípade, že na majetok partnera bol vyhlásený konkurz.
  • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na ukončenie vzťahu bez udania dôvodu.
 • Komunikácia medzi prevádzkovateľom a partnerom:
  Všetky oznamy musia byť zaslané na e-mailovú adresu eovereny@gmail.com prevádzkovateľa. Všetky oznamy zo strany prevádzkovateľa budú zaslané na e-mailovú adresu partnera.
 • Podmienky ochrany osobných údajov pri niektorých účeloch spracúvania:
  Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov a/alebo užívateľov portálu (v tomto článku ďalej len "Dotknutá osoba"), ktoré vykonáva prevádzkovateľ (v tomto článku ďalej len "Prevádzkovateľ"). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len "Nariadenie").
  Spracúvanie osobných údajov pri registrácii na portáli:
  • Bližšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov Dotknutej osoby sú neoddeliteľnou súčasťou podmienok a pravidiel registrácie.
  Spracúvanie osobných údajov pri prihlásení na odber newsletteru:
  • Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom odosielania informácií o jeho produktoch a službách (newsletter), sú: emailová adresa Dotknutej osoby.
  • Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newsletteru alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa.
  • Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie newsletteru Prevádzkovateľa.
  • Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje alebo môže zaisťovať správu newsletterových kampaní, prípadne ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre realizáciu a správu newsletterových kampaní.
  • Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.
  • Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.
  • Newsletter nie je primárne určený pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.
  Spracúvanie osobných údajov pri hodnotení partnera:
  • Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom zverejnenia jej ohodnotenia partnera na portáli, sú: IP adresa hodnotiacej osoby Dotknutej osoby.
  • Osobné údaje, ktoré budú Prevádzkovateľovi poskytnuté v rámci hodnotenia partnera za pomoci k tomu určeného osobitného formulára, budú zverejnené pri popise daného partnera.
  • Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný na základe žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi, kde musí byť presne definované deň, presný čas, názov partnera a presná úplná adresa IP kedy dotknutá osoba hodnotila partnera.
  • Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zverejnenie hodnotenia partnera a/alebo otázky, pokiaľ sa takáto otázka zverejňuje pri konkrétnych službách, alebo do doby zodpovedania Dotknutou osobou zadanej otázky či podnetu odoslaného cez online helpdesk alebo kontaktným formulárom.
  • Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám.
  • Dotknutá osoba má podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.
  • Formulár pre hodnotenie produktu nie je primárne určený pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.
  Politika používania cookies:
  • Naša internetová stránka a jej podstránky používajú technológiu cookies.
  • Cookie predstavuje krátky text (alfanumerický reťazec), ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Využívaním našich internetových stránok súhlasíte s využívaním technológie cookies. Pri prechádzaní e-overeny.sk - umiestnime vo vašom internetovom prehliadači reklamné súbory cookies, takže môžeme porozumieť tomu, čo vás zaujíma.
  • VERIFY EU s.r.o. môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.
 • Záverečné ustanovenia:
  V prípade, že niektoré nariadenia týchto pravidiel budú celé, alebo sčasti, prehlásené za neplatné, nevynútiteľné alebo neúčinné, bude zostávajúca časť týchto pravidiel platiť v plnom rozsahu. Tieto pravidlá budú upravované a interpretované v súlade so zákonmi Slovenskej Republiky a budú predmetom patriacim do výlučnej jurisdikcie súdov v Slovenskej Republike. Tieto pravidlá a všetky modifikácie k týmto pravidlám predstavujú celú zmluvu medzi stranami. Podľa tejto dohody partner nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti prevádzkovateľa previesť na niekoho iného žiadny podiel a/alebo výhody. Katalóg firiem, hodnotenie firiem, databáza firiem E-overený, recenzie firiem, katalóg produktov.