Informovaný súhlas na marketingové účely

Spoločnosť VERIFY SK s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 197, Nižná 02743 , IČO: 54 478 791, zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 79305/L, zastúpená: Ľuboš Nejedlík - konateľ, kontaktné údaje: email: eovereny@gmail. (ďalej tiež ako "prevádzkovateľ") v súvislosti so získaním súhlasu informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "Nariadenie") a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako "zákon o OOÚ") zdelením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť svoje osobné údaje na nižšie uvedený účel.

· Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: VERIFY SK s.r.o.

Miesto podnikania: Hviezdoslavova 197, Nižná 027 43

IČO: 54 478 791

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 79305/L

Zastúpený: Ľuboš Nejedlík - konateľ

kontaktné údaje: email: eovereny@gmail.com

· Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Účel: Marketingové účely - elektronické zasielanie obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany Prevádzkovateľa,

Právny základ: Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

· Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje nie sú.

· Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov: po dobu záujmu klienta plnenia zmluvy propagácie medzi prevádzkovateľom a klientom

· Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

Ako dotknutá osoba máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré od Vás máme k dispozícii ako aj na informácie:

 • prečo spracúvame Vaše osobné údaje (účel spracovania osobných údajov),
 • aké údaje o Vás spracúvame (kategória osobných údajov),
 • komu môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté (identifikácia alebo okruh príjemcov),
 • ako dlho budeme spracúvať Vašej osobné údaje (doba uchovávania osobných údajov),
 • o práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie ako aj obmedzenie ich spracovania alebo právo namietať spracovanie osobných údajov,
 • o práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov alebo právo podať sťažnosť dozornému úradu podľa Nariadenia, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR,
 • o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4, najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov,
 • o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, v prípade, ak sa Vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
 • na opravu osobných údajov,

Prijali sme opatrenia, aby sme uchovávali Vaše presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame nie sú presné, úplné a aktuálne, prosím informujte nás o tom, a my vykonáme nápravu.

 • na vymazanie osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie)

Ako dotknutá osoba nás môžete požiadať aj o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, a to:

 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali,
 • odvolali ste svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, na základe ktorého my spracúvame Vaše osobné údaje a zároveň neexistuje iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie,
 • namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie,
 • Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • Vaše osobné údaje musia byť vymazané, nakoľko je nutné splniť povinnosť podľa práva Slovenskej republiky alebo práva Európskej únie,
 • Vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 zákona o ochrane OOÚ.

Vášmu právu na výmaz osobných údajov však v konkrétnom prípadne s ohľadom na konkrétne okolnosti nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na:

 • na uplatnenie nášho práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti - na uplatnenie nášho právneho nároku,
 • na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by nám znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania.
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, a to

 • počas obdobia umožňujúceho nám overenie správnosti Vašich osobných údajov, napadnete správnosť svojich osobných údajov,
 • pôjde o nezákonné spracúvanie osobných údajov, namietnete výmaz osobných údajov a budete žiadať namiesto výmazu obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • my už nebudeme potrebovať Vaše osobné údaje na žiadny z účelov spracúvania, alebo budete ich potrebovať Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo uplatňovanie svojich právnych nárokov,
 • budete namietať voči spracúvaniu osobných údajov, a to až do doby overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.
 • namietať spracúvanie osobných údajov,

Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvaniu Vašich údajov, v prípade, ak ste nadobudli presvedčenie, že na spracúvanie osobných údajov nemáme právny dôvod. Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

 • na prenosnosť osobných údajov,

Ako dotknutá osoba máte za určitých okolností právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Toto právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme nám poskytli na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 • odvolať súhlas,

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 • podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán,

Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu: eovereny@gmail.com, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.