Podmienky a pravidlá

 • Prevádzkovateľ:
  VERIFY EU s.r.o., Hviezdoslavova 197, 027 43 Nižná, IČO: 54478791, DIČ: 2121688778
  zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 79305/L
 • UPOZORNENIE! - Portál e-overeny.sk nie je predajca produktou a nenesie žiadne právne následky v prípade reklamácie, ani iných možných právnych dôsledkov predávajúceho, ktorý uvedení tovar v katalógu výrobkov zobrazuje.

 • Registrácia a osobné údaje:
  Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov a/alebo zákazníkov tohto portálu (ďalej jednotlivo len "užívateľ"), ktoré vykonáva prevádzkovateľ. Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len "Nariadenie").
  Registrácia užívateľa na portáli nie je povinná, pokiaľ sa však užívateľ rozhodne zaregistrovať, musí poskytnúť informácie, ktoré sú v súlade so skutočnosťou. V prípade zistenia nepravdivých údajov si prevádzkovateľ portálu vyhradzuje právo na okamžité zrušenie užívateľského profilu.
  Osobné údaje užívateľa, ktoré prevádzkovateľ spracuje za účelom jeho registrácie a zriadenia užívateľského účtu a za účelom poskytovania služieb určených pre registrovaných užívateľov, sú: Meno, priezvisko, telefón, emailová adresa užívateľa, adresa, názov spoločnosti a jej identifikačné údaje.
  Spracovaním osobných údajov užívateľa môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre prevádzkovateľa môže zaisťovať správu newsletterových kampaní alebo poskytovať nástroje pre ich uskutočňovanie.
  Právnym základom spracovania osobných údajov užívateľa je plnenie práv a povinností spojených s využívaním služieb spojených s užívateľských účtom, ktoré by inak nebolo možné poskytovať v plnom rozsahu.
  Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu užívateľa o využívanie služieb spojených s užívateľských účtom.
  Pri spracovaní osobných údajov užívateľa nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám s výnimkou sprostredkovateľa.
  Užívateľ má predovšetkým právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť užívateľa, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.
  Služby spojené s užívateľským účtom nie sú primárne určené pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.
  Emailová adresa, ktorú užívateľ pri registrácii uvedie, slúži pre identifikáciu, posielanie registračného linku, prípadne nového hesla. Neoddeliteľnou súčasťou služieb spojených s užívateľským účtom je posielanie ponúk prevádzkovateľa a jeho partnerov a pravidelného mailingu, od ktorého sa užívateľ môže kedykoľvek odhlásiť. Užívateľ má teda vždy možnosť využívať služby portálu ako neregistrovaný návštevník bez zasielania vyššie uvedených správ, alebo ako registrovaný užívateľ, pričom posielanie týchto správ je súčasťou služieb prevádzkovateľa. Portál e-overeny.sk nie je predajca produktu a nenesie žiadne právne následky v prípade reklamácie, ani iných možných právnych dôsledkov predávajúceho, ktorý uvedení tovar v katalógu výrobkov zobrazuje. Všetky právne následky vyplývajúce s prezentácie výrobkov a ich následné reklamácie nesie predávajúci.
  Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek následky alebo škodu spôsobenú zabudnutím prihlasovacích údajov užívateľom, prípadne zneužitím týchto prihlasovacích údajov treťou osobou.
  Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje neposkytnúť prihlasovacie údaje jednotlivých užívateľov tretím osobám.
 • Užívateľský profil:
  Prevádzkovateľ portálu nenesie zodpovednosť za správnosť a nezávadnosť údajov poskytnutých užívateľmi.
  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zásahu do obsahu užívateľského profilu, pokiaľ je v rozpore s týmito podmienkami.
  Prevádzkovateľ portálu prehlasuje, že na požiadanie účastníka môže vykonať zmenu údajov uvedených v jeho profile. Žiadosti o vykonanie zmien je potrebné adresovať na emailovú adresu prevádzkovateľa: eovereny@gmail.com
  Každý užívateľ môže mať vytvorený len jeden užívateľský profil. V prípade zistenia opaku môžu byť profily užívateľa bez upozornenia prevádzkovateľom zmazané.
  Pokiaľ nebude užívateľ aktívny počas 12 mesiacov od posledného prihlásenia, prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo jeho profil vrátane všetkých poskytnutých údajov, fotografií, príspevkov do diskusie a správ z portálu vymazať.
 • Diskusia a hodnotenia:
  Zaregistrovaný užívateľ môže prispievať do diskusie a hodnotiť obchody a spoločnosti. Vykonávanie uvedených činností je dobrovoľné a bez nároku na honorár. Užívatelia sa týmto zaväzujú, že ich správy a komentáre nebudú mať charakter správ, ktoré sú vulgárne, urážlivé, poburujúce, obscénne, vzťahujúce sa k propagácii resp. priamo propagujúce násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanov, nebudú komerčného charakteru a nebudú podnecovať k páchaniu trestnej činnosti alebo porušovaniu právneho poriadku SR.
  Prevádzkovateľ tohto portálu nezodpovedá za obsah správ umiestnených na portál užívateľmi, ani za obsah príspevkov do diskusie, taktiež nezodpovedajú za porušovanie práv duševného vlastníctva, ani iných práv užívateľmi.
  Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo zásahu do užívateľského profilu, ako aj právo na odstránenie komentárov, pokiaľ porušujú tieto pravidlá, dobré mravy alebo zákony SR. Na ktoré ho je povinný upozorniť užívateľ profilu.
  Upozornenie: prevádzkovateľ má právo na selekciu užívateľov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo aj na zrušenie užívateľského profilu bez udania dôvodu.
 • Zrušenie profilu:
  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie užívateľského profilu v nasledovných prípadoch:
  • údaje poskytnuté pri registrácii užívateľa sú nepravdivé,
  • užívateľ má viac ako jeden profil,
  • užívateľ nebol aktívny počas 12 mesiacov od posledného prihlásenia,
  • užívateľ ani po výzve prevádzkovateľa neupustil od umiestňovania fotografií a komentárov, ktoré sú v rozpore s pravidlami portálu - v uvedenom prípade bude zrušenie užívateľského profilu definitívne a užívateľovi nebude umožnené vytvorenie nového profilu.
  Užívateľ má právo požiadať o zrušenie užívateľského profilu zaslaním emailu na eovereny@gmail.com
 • Doplňujúce podmienky:
  Neoddeliteľnou súčasťou podmienok registrácie užívateľa sú tiež:
  • Všeobecné zmluvné podmienky prevádzkovateľa na stránke: e-overeny.sk/stranka/5-obchodne-podmienky.
  • Podmienky súťaží, ktoré budú zverejnené pri každej jednotlivej súťaži, do ktorej sa užívateľ rozhodne zapojiť.
  • Podmienky služby Overený obchod, firma, pokiaľ sa užívateľ pre využitie tejto služby rozhodne.
  • Podmienky služby Overený obchod, firma budú v takomto prípade užívateľovi sprístupnené na jeho žiadosť.
 • Všeobecné:
  Rozširovanie akýchkoľvek dát nachádzajúcich sa na portáli je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa.
  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť uvedené podmienky a pravidlá portálu a užívatelia sa zaväzujú tieto podmienky a pravidlá naďalej dodržiavať. V prípade, že s novými podmienkami a pravidlami nebude užívateľ súhlasiť, prestane portál používať.
  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odstaviť portál i bez upozornenia užívateľov.
  Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za dáta uložené na portáli, pokiaľ dôjde k akémukoľvek útoku na server.
  Prevádzkovateľ taktiež nenesie zodpovednosť za akékoľvek následky, ktoré môžu užívateľom vzniknúť v dôsledku používania tohto portálu.
  Vykonaním registrácie prejavuje užívateľ súhlas s horeuvedenými pravidlami portálu a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.
 • Automatický import produktov cez XML pre firmy

  Slúži pre firmy, ktoré používajú na administráciu svojej ponuky vlastnú internetovú stránku (e-shop) Služba je dostupná len pre klientov s zakúpenou licenciou. To znamená, že vaša ponuka môže byť na E-overeny.sk sťahovaná bez toho, aby ste ju museli manuálne zadávať a upravovať. Svoju ponuku môžete spravovať len na svojej stránke, no prezentovaná bude aj na E-overeny.sk. Import je uskutočňovaný každých 24 hodín - kvôli aktuálnosti ponuky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť automatický import bez udania dôvodu.

  Čo sa nesmie produktovo inzerovať

  • rýchle a bezprácne zárobky
  • práca s vyžadovaným poplatkom vopred,
  • audiotextové čísla a sms s osobitnou tarifikáciou,
  • multilevel systémy, provízne systémy, pyramídové hry
  • kopírovanie (diskiet, CD, DVD a iných médií), napodobeniny, plagiáty
  • propagácia a predaj liekov, cigariet, alkoholu a drôg
  • produkty v inom ako Slovenskom jazyku (aj nesprávna Slovenčina - zahraničné počítačové roboty)
  • erotické produkty, livechat, spoločníčky, tanečnice, hostesky, eskort, tantra masáže, ponuka erotických služieb, eroticky zamerané pracovné ponuky,
  • bločky, faktúry, doklady, technické preukazy,
  • pohonné hmoty.

  Ďalej je zakázané:

  • písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek,
  • do názvu alebo textu produktu vkladať špeciálne znaky (@*#$%^&!?),
  • do názvu alebo textu produktu vkladať www adresu,
  • používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia (najlepšia kvalita, najnovšia technológia, najväčšia ponuka, ...),
  • vkladať formulu "viac info v e-maile" alebo podobne, priestor pre text opisu produktu je dostatočne veľký, aby sa tam zmestil celý,
  • používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety,
  • používať propagačné formuly (presvedčte sa osobne, tešíme sa na vás,..

  Topovanie produktov.

  Znamená zvýhodnenie pozície predávaného produktu oproti ostatným produktom. To znamená, že produkt sa posunie pred ostatné (netopované) produkty a bude sa zobrazovať na popredných miestach v kategórií ako aj vo výsledkoch vyhľadávania. Poradie je podľa dátumu začiatku aktuálneho topovania aj v prípade viacnásobného topovania. Produkt bude naviac označený červeným onačením "TOP" počas celej doby topovania. Topovanie je možné aktivovať formou SMS správy na číslo 8866 v tvare EOVER TOP IDproduktu (IDproduktu je číslo produktu uvedené v detaile produktu) na obdobie 7 dní. Každá SMS bude topovať produkt na 7 dní dopredu s automatickou obnovou na ďalších 7 dní:

  1. SMS posúva produkt na 7 dní dopredu.

  2. SMS posúva produkt na ďalších 7 dní dopredu (celkom na 14 dní).

  3. SMS posúva produkt na ďalších 7 dní dopredu (celkom na 21 dní).

  4. SMS posúva produkt na ďalších 7 dni dopredu (celkom na 28 dní).

  5. SMS posúva produkt na ďalších 7 dni dopredu (celkom na 35 dní).

  Postupne ďalej po 7 dní až po zastavenie topovania Používateľom

  Topovanie produktu znamená, že služba je predplatená, t.j. posledný deň bude automaticky predlžená o 7 dní, pokiaľ Používateľ nepošle SMS správu pre ukončenie topovania v tvare EOVER STOP IDproduktu (ID produktu nájdete pri produkte) na SMS číslo 8866. Používateľovi bude následne doručená spätná SMS s informáciou o ukončení predplatenia služby. 2 dni pred vypršaním aktivovanej doby topovania bude používateľovi zaslaná SMS správa s upozornením na automatické predĺženie služby.

  Obdobie topovania produktu.

  • Začiatok aktuálneho topovania sa rovná dátumu aktivácie topovania. Za aktiváciu topovania sa považuje aj automatické predĺženie služby, resp. začiatok ďalšieho topovania v prípade viacnásobného topovania. Koniec aktuálneho topovania je 7 dní od dátumu aktivácie topovania. Topovanie je možné aktivovať počas celého dňa (24 hodín).
  • Po zaslaní SMS správy v tvare EOVER TOP IDproduktu (IDproduktu je číslo produktu uvedené v detaile produktu) na SMS číslo 8866 bude Používateľovi doručená spätná SMS s informáciou o potvrdení a aktivácii služby. Čas aktivácie služby sa prepočíta presne na minúty, t.j. ak Používateľ topuje produkt napr. na 7 dní a dostane spätnú SMS 1.2.2021 o 12:50, tak topovanie bude platné do 8.2.2021 12:50.
  • Ak bude odoslaná SMS v správnom tvare, bude po doručení spätnej SMS produkt topovaný, ak je odoslaná SMS v nesprávnom tvare alebo používateľ nemá dostatočný kredit, produkt nebude topovaný a používateľ dostane spätnú SMS s pokynmi, ktoré ma vykonať aby mohla byť služba aktivovaná.
  • Ak bude Vás produkt jediný topovaný, bude sa zobrazovať na prvej pozícii a ostatné (netopované) produkty ho nemôžu v stanovenú dobu prebehnúť. Ak je topovaných produktov viac, ich poradie bude určené podľa času aktivácie topovanie produktu. Produkty ktoré boli topované neskôr tak budú umiestnené nižšie. Po uplynutí doby topovanie sa produkt automaticky zaradí medzi bežné produkty.
  • - Overený obchod, hodnotenia firiem, databáza obchodov a firiem, katalóg obchodov, katalóg firiem, katalóg produktov